’t Stobben – bronnen

Vrijwillig rechterlijk archief Schoutambt Hardenberg, d.d. 19 oktober 1791:
Ik G.J. Crull, van wegens hooger overheid verw. Scholtus des carspels Hardenberg, doe cond en certificere, dat voor mij en keurnooten, die waren pr. J.G. Pruim en Bt. Rustenberg, persoonlijk in den Gerichte gecompareerd zijn Warse Stobben te Radewijk, en deszelfs huisvrouw Jenne Stobben, tutore marito, ter eener, en Jennegien Stobben, onder adsistentie van burgemr. B. Oeverman als haren ter dezer zaake verkoorenen en geadmitteerden mombaar ter andere zijde. Verklaarende zij comparanten met elkanderen geconvenieerd en overeengekomen te zijn om ter zaake van het op den 12 februarij 1767 tusschen de opgemelde Jenne Stobben en de vrienden en naastbestaanden van voorz. Jennegien Stobben opgerichte, en door den heer Landdrost geapprobeerde contract, en de daarna op den 26 julij 1767 tusschen voorz. Warse Stobben en Jenne Stobben opgerichte huwelijksvoorwaarde al nu in te gaan, een nader accoord en vriendelijke schikkinge, ende zulks op volgende conditiƫn:

Eerstelijk verklaaren zij comparanten voornoemd, bij deze in zijn volle kragt en waarde te houden het opgemelde contract van den 12 februarij 1767, dog met deze navolgende expresse veranderingen:
1. Alzoodane summa van vijffduizend gulden als Jennegien Stobben nu nog competeerd van alzodane f. 5500 als aan haar bij voorz. contract vermaakt zijn, zal Warse Stobben en zijne huisvrouwe off bij vooroverlijden de langstlevende van beiden kunnen volstaan met te betaalen, zonder eenige renten, en wel heden over twe jaren, in mindering van die summa eene summa van eenduizend guldens, en dan vervolgens alle twe jaaren eene summa van eenduizend guldens tot de volle betaling toe; ten waare nochtans, dat onverhooptelijk voorz. Warse Stobben en zijne huisvrouw Jenne Stobben beide kwamen te overlijden, als wanneer gemelde Jennegien Stobben, daadelijk de opgemelde vijffduizend guldens off hetgeene dan nog daarvan resteerende is, zal kunnen mogen vorderen.
2. Het bij het twede artikel van dat contract bepaalde, namentlijk dat voorz. Jennegien Stobben bij continuatie in een aegaale portie zoude komen, met de kinderen die Jenne Stobben mogte krijgen, en ook zoveel van het erve als aan hare kinderen gouderen en dus als een echt kind gerekend worden, en zo geen kinderen kreeg erfgenaam van Jenne zijn.
Verklaren zij comparanten zo te zamen als ieder afzonderlijk ten kragtigsten rechtens bij dezen te annulleeren, te vernietigen en buiten alle effect te stellen: houdende het daarvoor als off zulks nooit gecontracteerd en besloten was. Verklaarende zij comparante Jennegien Stobben, met haren voorz. mombaar geadsisteerd zijnde, verders dat zij van alle eijgendom off recht aan ’t erve Stobben cum annexis bij dezen ten sterksten rechtens renuntieerd en afstand doet, en zulks ter vrije dispositie van voorz. Warse Stobben en zijne huisvrouw Jenne Stobben overlaat; ten einde die daarmede kunnen doen en handelen na eijgendomsrecht.
3. Verklaren zij comparanten dat het 4de artikel van dat contract ook niet meerder exteeren zal, wordende hetzelve alzo mede geannulleerd, vernietigd en buiten alle effect gesteld. En ten anderen verklaren zij comparanten bij dezen in zijne volle kragt en waarde te houden, de opgem. huwelijksch voorwaarde van Warse Stobben en Jenne Stobben van den 26 julij 1767, dog mede onder deze nabenoemde expresse veranderingen, naamlijk dat bij dezen vernietigd word, en dus niet meer gelden zal, de clausule bij voorz. huwelijks voorwaarde waarbij aan Warse Stobben en Jenne Stobben vermaakt of besproken word eene summa van eenduizend vijfhonderd guldens uit de nalatenschap van voorz. Jennegien Stobben, om in cas die ongetrouwd kwam te overlijden: dezelve clausule dan alzo geheel en al nulleerende en vernietigende bij dezen, blijvende voor het overige dezelve huwelijksvoorwaarde in zijn volle kragt en waarde.

Welke voorenstaande alzo geconditioneerd en gecontracteerd zijnde, willende en begeren de ondergetekende comparanten, onder renuntiatie van alle tegenstrijdige exceptien, beneficien en indulten van rechten dezen eenigzins contrariƫerende, speciaal ook van den regel dat geene generaale renuntiatien van eenige kragt off waarde zijn, bij aldien er geene speciaalen zijn voorafgegaan, dat al het voorenstaande geconditioneerde promptelijk word nagekomen, onderhouden en achtervolgd offschoon ook alle vereischte solemniteiten daarbij niet mogten zijn geobserveerd. Des ten oirkonde hebbe ik verw. Scholtus voornoemd, deze benevens de comparanten en de mombaar van de laatstgemelde comparante getekend en gezegeld, en alzo zij comparanten geen zegel hebbende, zo heb deze op haar verzoek met mijn klein zegel voor haar allen mede gezegeld. Actum Hardenberg, den 19 october 1700 een en negentig.

Vrijwillig rechterlijk archief Schoutambt Hardenberg, d.d. 22 oktober 1791:
Ik G.J. Crull, van wegens hooger oveheid verw. Scholtus van den Hardenberg, Heemse en Gramsbergen, doe cond en certificeere: dat voor mij en keurnooten, die waren Jan Noorink en Derk Odink, persoonlijk in den gerichte gecompareerd zijn Gerrit Habers, woonachtig te Aane, als bruidegom van Jennegien Egtbers Stobben, en Jennegien Egtbers Stobben, als bruid van Gerrit Habers, zijnde zij Jennegien Egtbers Stobben ter dezer zake geadsisteerd met burgemr. B. Oeverman als haren verkoorenen en geadmitteerden mombaar, zijnde zij comparanten na den lichaame gezond en hun verstand en oordeel (voor zo verre ons uitterlijk gebleek) volkomen magtig; dewelke verklaarden in overweging genomen te hebben, de zekerheid des doods en de onzekere uure van dien, en dat zij uit dien hoofde voorgenomen hadden bij dezen te maken en op te richten haar beider testament, ofte eenige vrije en onbedwongene uitterste wille ofte dispositie over haare tijdelijke en na te latene goederen. Daartoe dan tredende: Zo beveelen zij comparanten haare onsterfelijke zielen in handen van haren Schepper, en hare lichaamen na doode ter ordentelijke begravenisse. Ende nu komende tot de dispositie ofte makinge:

Zo verklaarde hij testator Gerrit Habers voornoemd, bij dezen, zo hij zonder kind of kinderen na te laten kwam te overlijden, bij dezen te legateeren aan zijne zuster Geesjen Habers, weduwe van Lucas Lambers, eene summa van eenduizend guldens en bij overlijden van zijne gemelde zuster zal gem. eenduizend guldens vervallen op haare kinderen off op de langstlevende van die.

Ten anderen verklaarde zij testatrice Jennegien Egtbers Stobben, geassisteerd met haare mombaar voornoemd, bij dezen, zo zij zonder kind off kinderen na te laten kwam te overlijden, te legateeren aan haare oom Warse Stobben, woonachtig te Radewijk, en deszelfs huisvrouw Jenne Evers Stobben, een somma van eenduizend guldens, en bij vooroverlijden van een van beide zal het op de langstlevende vervallen, hetwelk niet langer zal stand grijpen als bij leven van een van haar beide, en na overlijden van haar beide, zal gem. duizend gulden niet worden betaald aan de erfgenamen van Warse Stobben en deszelfs huisvrouw Jenne Evers Stobben.

Ten derden verklaarde hij testator Gerrit Habers voornoemd, zo bijzondere kind off kinderen na te laten kwamen te overlijden, bij dezen op de allerplegtigste manier te insituteeren en te nomineeren tot zijne eenige en universeele erfgenaame zijne bruid Jennegien Egtbers Stobben, om na zijn overlijden alle zijne na te latene goederen, zo hebbende als krijgende, actien en crediten, niets uitgezonderd, in vollen eigendom te genieten, te erven en te profiteren.

En eindelijk verklaarde zij testatrice Jennegien Egtbers Stobben, geadsisteerd met haar mombaar voornoemd, bij dezen op de allerplegtigste maniere te institueren en te nomineeren tot haren eenigen en universeelen erfgenaam haren bruidegom Gerrit Habers, om na haar overlijden alle haarer na te latene goederen, zo hebbende als krijgende, actien en crediten, niets uigezonderd, in vollen eijgendom te erven, te genieten en te profiteren. Welke voorenstaande uitterste off laatste wille den testator en testatrice luidelijk en bescheidentlijk vorgelezen zijnde, met wel vlijtige ondervraginge off zij onbedwongen met voorbedagten rijpen raade, tot deze haare uitterste off laatste wille gekomen zijn, zo hebben dezelven daarop geantwoord: Ja! Willende en begerende dat deze hunne uitterste off laatste wille in allen deelen moge efect sorteren en stand grijpen, hetzij als testament, codicil, gifte ter zaake des doods ofte onder de levenden, zoals zulks best na rechten zal kunnen of mogen bestaan, offschoon ook alle solemniteiten in rechten anders nodig off gebruikelijk hierbij niet mogten zijn geobserveerd. Des ten oirkonde hebbe ik verw. Scholtus voornoemd deze benevens den testator en testatrice en derzelver mombaar getekend en gezegeld, en alzo zij comparanten geen zegels hebbende, zo hebbe op haar verzoek met mijn klein zegel voor haar mede gezegeld. Actum Heemse den 22 october 1700 een en negentig.