Westerman

Vrijwillig rechterlijk archief Schoutambt Hardenberg, d.d. 12 april 1790:
Ik G.J. Crull, van wegens hoger overheid verw. Scholtus van den Hardenberg, Heemse en Gramsbergen, doe cond en certificere, dat voor mij en keurnoten, die waren J. Noorink en pr. J.H. Overmers, persoonlijk in den gerichte gecompareert is, Klaas Westerman, woonachtig te Lutten, zijnde hij comparant na den lighame gezond, en voor zo verre aan ons uitterlijk gebleek, zijn verstand en oordeel volkomen magtig, en verklaarde hij comparant in overweging genomen te hebben de zekerheid des doods, en de onzekere uure van dien, en dat hij uit dien hoofde voorgenomen hadde, bij dezen te maken en op te rigten zijn testament, off enige vrije en onbedwongene uitterste willen ofte dispositie over zijne tijdelijke en natelatene goederen, hebbende hij testator voornoemt, reeds verzogt en verkregen behoorlijk octroy en consent van de leenkamer van Vilsteren, van den heer H.W. van Grootvelt, om over zijn eigendommelijk halve erve Westermans off Westerhuis, gelegen in het carspel Hardenberg, boerschap Lutten, bij testamente voor den daaglijksen rigter te mogen disponeren, en wel zo menigmaal te mogen doen en veranderen als zulks zal werden goedgevonden, welks consent zijnde van den 19 october 1789 alhier is vertoond in dien na dezen geannecteert geworden. Daartoe dan tredende. Zo beveelt hij comparant zijne onstervelijke ziele in  handen van zijnen Schepper, en zijnde lighaam na dode ter ordentelijke begravenisse. Ende nu komende tot de dispositie ofte makinge. Zo verklaarde hij testator Klaas Westerman bij dezen op de plegtigste manier te institueren en te nomineren tot zijnen enigen en universelen erfgenaam zijn broeder Hendrik Westerman, om na zijn overlijden alle zijn na te latene goederen, zo mobile als immobile, vrij, allodiale en leengoederen, geen uitgezondert, te profiteren en te genieten en bij vooroverlijden van Hendrik Westerman, zal het aan deszelfs kinderen dan in leven zijnde, vervallen en vererven. Welke voorenstaande uitterste off laatste wille den testator duidelijk en bescheidentlijk voorgelezen zijnde, met wel vlijtige ondervrage; off hij onbedwongen met voorbedagten rijpen rade tot deze zijne uitterste off laatste wille gekomen is; zo heeft denzelven daarop geantwoord Ja. Willende en begerende hij testator dat hetzelve alzo na zijn overlijden moge effect sorteren en standgrijpen, ’t zij als testament, codicil, gifte ter zake des doods ofte onder de levenden, zoals zulks best in rechten zal kunnen off mogen bestaan, offschoon ook alle solemniteiten hierbij niet mogten zijn geobserveert. Des ten oirkonde hebbe ik verw. Scholtus voorn., deze benevens den testator getekent, met mijn zegel bekragtigt, en voorts ook voor testator op derzelver verzoek, met mijn klein zegel gezegelt. Actum Heemse, den 12 april 1700 negentig.

Klaas Westerman was in Lutten geboren en op 28 november 1728 gedoopt in de kerk te Hardenberg, als zoon van Roelof Klaasz. Westerman en Fennetje Hendriks. Klaas bleef ongehuwd. Vandaar dat hij de helft van ’t erve Westerman in 1790 vermaakte aan zijn jongere broer Hendrik. Deze Hendrik Westerman was op 25 november 1787 getrouwd met Fennigjen Hendriks Wolters, eveneens afkomstig uit Lutten.

 

 

In 1832 was ’t erve Westerman in Lutten eigendom van landbouwer Roelof Westerman, de oudste zoon van Hendrik en Fennigjen Westerman. Roelof was op ’t Westerman geboren, zoals hierboven te zien is, op 10 januari 1796. Het erve stond geregistreerd onder sectie A no. 474 op legger 410.

 

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

 

Op 23 april 1839 werd door notaris Antoni van Riemsdijk een openbare verkoop van roerende goederen gehouden op ’t erve Westerman in Lutten. Hij deed dat op verzoek van Roelof Westerman en diens twee oudere zussen en jongere broer (aktenr. 1339, scan 85). Enkele maanden later kwam Van Riemsdijk terug. Op 10 augustus volgde een openbare verkoop van op het erve in gasten te velde staande rogge (aktenr. 1356, scan 45). Roelof Westerman is op 8 juli 1831 getrouwd in Heemse met Gesina Scholten van ’t Heemserveen.