het Seinen

Links het in 1913 in opdracht van ds Johannes Vinke gebouwde woonhuis het Seinen (fotograaf ds. E.J. Loor te Heemse).

De gemeente Ambt Hardenberg verleende in 1913 bouwvergunning aan Joh. Vinke voor de bouw van een burgerwoning te Heemse. In het Salland’s Volksblad van 11 juli 1913 werd geadverteerd:
Op dond. 24 juli is de weleerw. heer ds. J. Vinke te Gramsbergen voornemens in het café Dorgelo te Heemse aan te besteden: het bouwen van een burgerwoonhuis te Heemse.

Twee weken later werd bekend dat het aannemersbedrijf van de Gebroeders Van Dijk uit Lutten voor f. 6590 als laagste had ingeschreven, maar dat de begroting was gesteld op f. 4.888. De opdrachtgever, dominee Vinke, ging echter toch akkoord en liet het burgerwoonhuis bouwen op kadastraal perceel sectie B no. 5834. Dat huis zou ‘het Seinen’ worden.

Salland’s Volksblad, 12 december 1913:
Gramsbergen. Den 2den dec. was het 25 jaar geleden dat ds. Joh. Vinke zijn dienstwerk onder ons aanvaardde. Van de receptie in de pastorie werd druk gebruik gemaakt.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1914 (sectie B-5834).

Schoonhovensche Courant van 25 maart 1914:
Het provinciaal kerkbestuur van Overijssel heeft eervol emeritaat verleend aan ds. J. Vinke, predikant te Gramsbergen, tegen 1 april a.s. Ds. Vinke ving zijn dienstwerk aan te Willige-Langerak op 8 september 1878. Vervolgens stond hij te Enter, terwijl hij sedert 2 december 1888 op zijn tegenwoordige standplaats werkzaam is. Geruimen tijd was hij lid en enkele jaren praeses van het classikaal bestuur van Zwolle. Ds. Vinke is voornemens 29 maart afscheid van zijn gemeente te nemen.

Salland’s Volksblad 3 april 1914:
Gramsbergen. Zondag jl. hield ds. Vinke ’s namiddags zijn afscheidspreek. Het kerkgebouw was stampvol; velen moesten met een staanplaats tevreden zijn. Onder de talrijke aanwezigen waren ook de Ringbroeders, van welke ds. Splinter uit De Krim als consulent het woord voerde en de gemeente den scheidenden herder en leeraar liet toezingen. Daarop werd namens de gemeente ds. Vinke toegesproken door den heer Van Veen, koster en organist alhier. Zooals men weet gaat ds. Vinke na een arbeidzaam en veelal moeilijk leven, zijn welverdienden rusttijd doorbrengen in zijn geboorteplaats Heemse.

Salland’s Volksblad, 29 juli 1921:
Heemse. Zondagmorgen is in den ouderdom van 70 jaar overleden ds. Joh. Vinke, voorheen predikant der Ned. Herv. Gem. te Gramsbergen. Woensdagmiddag 3 uur had de begrafenisplechtigheid plaats waarbij velen tegenwoordig waren, inzonderheid uit de gem. Gramsbergen. Er had nog een lijkdienst plaats in de hervormde kerk, waarbij verschillende sprekers het woord voerden.

In het Salland’s Volksblad van 28 september 1928 stond:
Ten hoogste dankbaar voor het zeer groote vertrouwen, gedurende bijna 40 jaren genoten, deelt ondergetekende mee dat met ingang van 1 october a.s. de zaak in manufacturen en confectie overgaat op zijn zoon Jac. Oostenbrink, die hij gaarne in de gunst van het publiek aanbeveelt. Het kantoor wordt met ingang van dien datum verplaatst naar A66, “Het Seinen”, Heemse, terwijl wordt verzocht al de nog uitstaande vorderingen aldaar te betalen. A.A. Oostenbrink, Heemse.

Dezelfde krant plaatste een week erna deze advertentie:
1888 Soli Deo Gloria 1928. Den 11den october aanstaande hopen wij D.V. met onze geliefde ouders, behuwd- en grootouders A.A. Oostenbrink en L. Padding hun 40-jarige echtvereeniging te gedenken. Heemse, ‘Het Seinen’, october 1928.

Advertentie in De Vechtstreek van 2 maart 1940: 
Landhuis ‘Het Seinen’, Heemse. Te koop aangeboden het mooi gelegen landhuis ‘Het Seinen’ te Heemse. Nadere inlichtingen te bekomen bij H. Vinke, Stationsweg 151, Hardenberg.

Dezelfde krant schreef op 23 maart 1940:
Onderhandse koop. De heer F. Goris, ambtenaar ter secretarie van Ambt Hardenberg, is bij onderhandse koop eigenaar geworden van ‘Het Seinen’ te Heemse.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1941 (sectie B-7382, voorheen B-5834)

In die tijd stond het pand bekend als huisnummer A-75. Frederik Goris was getrouwd met Ida de Vries. In woonhuis ‘het Seinen’ werden de kinderen Sarina Hillegonda Irene (in 1941) en Hermina Hendrika Willemina (in 1946) geboren. In augustus 1946 verhuisde het gezin Goris naar Bussum.

In het Salland’s Volksblad van 14 september 1945 stond deze advertentie:
Huwelijk: Willem Boekhoven en Florentina Jacoba van Olst. Toekomstig adres: ‘Het Seinen’, Heemse
. De foto is gemaakt in maart 1947 toen het echtpaar Boekhoven nog een deel van het Seinen huurde. Het echtpaar Boekhoven verliet het pand in februari 1948 om zich te vestigen in Zwolle.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1960 (sectie B-7642, voorheen sectie B-7382).