InHeems

De in 1927 gebouwde ambtswoning voor de gemeentesecretaris van Ambt Hardenberg (Fotograaf: P. van Grieken).
Kadastrale hulpkaart, anno 1912 (het onbebouwde perceel sectie B-6534).

Legger 4172/10: Sectie B-6534. Weiland op de Heemsermarsch. Eigendom van koopman Frederik Heetderks van Munster te stad Hardenberg. In 1921 werd het perceel verkocht. De gemeente Ambt Hardenberg was de nieuwe eigenaar. Op het perceel werd in 1922 een Landbouwwinterschool gebouwd en een conciërgewoning gerealiseerd.

Kadastrale hulpkaart van ’t gebied tussen ’t Oelenveer en de Vecht, anno 1927 (sectie B-6534).

De raad van de gemeente Ambt Hardenberg besloot in haar vergadering van 14 maart 1927 een ambtswoning te stichten voor de gemeentesecretaris, naar een ontwerp van de eigen gemeentearchitect W. Niemann.

Jan Willem Resink, commies ter secretarie en beoogd gemeentesecretaris, had zijn verzoek om in Stad Hardenberg te mogen blijven wonen afgewezen gezien: de gemeentesecretaris moest in de standplaats wonen. Hij was er niet in geslaagd in Ambt Hardenberg een voor hem passende woning te vinden en verzocht de gemeente dit probleem op te lossen. De door de gemeente begrote stichtingskosten bedroegen f. 7000. Bij de publieke aanbesteding voor plaatselijke aannemers bleek dat de laagste inschrijvers, Gebr. Hofsink, het begrote bedrag met f. 495 overschreden. Onderhandelingen over dit verschil leidden niet tot overeenstemming, omdat naar het aannemersoordeel de calculatie al bijzonder scherp was opgesteld.

Daarna werd het werk bij onderhandse aanbesteding gegund aan aannemer W. Dorgelo uit De Krim voor een bedrag van f. 6900. De afgewezen aannemers protesteerden tegen deze gang van zaken bij het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel, maar die keurde na consultatie op 29 maart 1927 het gemeentebesluit goed. Het gemeentebestuur had zich verweerd met het argument dat is getracht om voor een zoo voordeelig mogelijken prijs de ambtswoning voor den secretaris gebouwd te krijgen en omdat hiermede uiteraard het financieel belang der gemeente werd gediend èn om te voorkomen dat op de jaarwedde van den Secretaris wegens het bewonen van de ambtswoning meer zou worden afgetrokken dan noodzakelijk was…

Het werd een royaal uitgevoerd burgerwoonhuis met een representatieve uitstraling die mede veroorzaakt werd door het typerende Mansardedak. Andere opvallende bouwkundige details zijn de uitspringende erker met balkon en fraaie balustrade, de sier-elementen in het metselwerk als rollagen en gekartelde hoekverbinding onder de erker, een luifel boven de buitendeur, de roedenverdeling in de ramen en de luiken voor een aantal ramen. In de gevel boven de erker is in het metselwerk een dubbel kruis aangebracht als ornament: een kruisteken met twee dwarsbalken.

Legger 428/352: Sectie B-6534. Huis, school en tuin. In 1927 stichting. Over op:
Legger 428/381: Sectie B-6534. Huis, school, huis en tuin op de Heemsermarsch.

Kadastrale hulpkaart, anno 1929 (sectie B-6991). Links van de school staat de nieuwe woning van de gemeentesecretaris.

Legger 428/396: Nieuwe sectie B-6991. Twee huizen, school en weiland op de Heemsermarsch. In 1930 inwendige verbouw. Over op:
Legger 428/403: In 1932 stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1932 (sectie B-6991).
Kadastrale hulpkaart, anno 1933 (sectie B-7094).
Kadastrale hulpkaart, anno 1946 (sectie O-433).
Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1956 (sectie O-835).
Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1967 (sectie O-835)
Woningen op De Brink. Het pand rechts is het huis De Brink 19. De panden links ervan zijn afgebroken (winkel Stad en woonhuis Hiddink).

De heer J.W. Resink en zijn gezin waren de eerste bewoners. In 1960 zou hij zowel als gemeentesecretaris en bewoner opgevolgd worden door drs. G. Jonker. Tot 1972 bewoonde de fam. Jonker het pand, waarna aan de ambtelijke status van het huis een einde kwam. De gemeente verkocht de woning aan drs. J.Hoeksema, docent en lid van de schoolleiding in het Voortgezet Onderwijs. In diezelfde hoedanigheden werd hij in 1978 opgevolgd door ir. J. Brouwer, die bij zijn vertrek uit Hardenberg het huis in 1989 verkocht aan de heer J.Breukelman, employé bij een bank.