Ter Wielen

Een begrip in Brucht: de brug bij Jan ter Wielen. Het boerderijtje op het zgn. Zilverveen is gebouwd rond 1861.

De kadastrale geschiedenis:
Legger 54/48: Sectie F-433. Heide. Eigendom van de marke van Brucht. In 1861 markeverdeling. Toebedeeld aan Jan ter Wielen en echtgenote Hendrikjen Grendelman. Zij waren op 26 mei 1827 getrouwd te Heemse. Jan was landbouwer, maar ook ‘veearts’. Over hem vonden we o.a. het volgende in een brief van de burgemeester aan Gedeputeerde Staten van 25 september 1851:

In voldoening van uw besluit van 18 september jl. hebben wij de eer te berigten:
1. Dat de veearts H. Voetelink, wonende te Ommen, weinig of geen practijk in deze gemeente uitoefent en slechts in hoogst zeldzame gevallen als zoodanig geroepen wordt.
2. Dat hij alzoo niet in de gelegenheid is geweest om nuttig te zijn voor de gemeente.
3. Dat dit een en ander is toe te schrijven aan de practijk van den gepatenteerden empiricus Jan ter Wijlen, wonende te Brucht onder deze gemeente, welke als veearts een onbepaald vertrouwen bij de ingezetenen geniet en zeer gelukkig is in de uitoefening van zijn praktijk. Voorts hebben wij de eer mede te deelen dat omtrent gemelden Jan ter Wielen door ons bij missive van zijne excellentie den heer Staatsraad Gouverneur dezer Provincie een berigt is ingezonden op den 16 december 1845.

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1861.

 

Aankondiging van een veiling ten huize van Jan ter Wielen in het Nieuw Amsterdamsch Handels- en Effectenblad van 16 augustus 1862

 

Advertentie in de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 23 augustus 1865.

 

Advertentie van een veiling ten huize van Ter Wielen in de Zwolsche Courant van 26 september 1872.

 

Veearts Jan ter Wielen overleed op 2 juli 1873 te Brucht en werd drie dagen later begraven op ’t oude kerkhof Nijenstede in Hardenberg, zoals blijkt uit het bewaard gebleven inkomstenboekje van de diaconie. Hij was 68 jaar oud.

Over op:
Legger 463/7: Eigendom van Hendrikjen Grendelman, weduwe van Jan ter Wielen. Huisnr. B-43 op ’t Zilverveen. Sectie F-740. In 1878 verkoop. Over op:
Legger 3796/6: Eigendom van Jan ter Wielen (6/10e), Jennigje ter Wielen (weduwe van Warse Spalink, 1/10e), Geesje ter Wielen (echtgenote van Jan Hendrik Snijders, 1/10e), Mientjen ter Wielen (echtgenote van Berend Spalink, 1/10e) en Hendrikjen ter Wielen (echtgenote van Albert Blaauwkamp, 1/10e). Huisnr. B-43. In 1879 verkoop. Over op:
Legger 3895/2: Eigendom van landbouwer en veearts Jan ter Wielen en echtgenote Everdina Tabbert. Zij trouwden op 23 augustus 1872 te Heemse. Huis, erf en schuur. Huisnr. B-43. In 1908 verkoop. Over op:
Legger 6731/1: Eigendom van Jan ter Wielen junior. In 1914 bijbouw. Over op:
Legger 6731/5: Huis, schuren en erf. In 1921 bijbouw. Over op:

 

Fragment van kadastrale veldwerkkaart, anno 1923.

 

Legger 6731/6: In 1926 stichting. Over op:
Legger 6731/7: In 1927 successie. Over op:
Legger 6518/12: Eigendom van Jan ter Wijlen junior en echtgenote Aaltje Olsman. Sectie F-740. Huis, schuren en erf. In 1930 bijbouw. Over op:
Legger 6518/16: In 1936 redres en vereniging. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1936.

 

Legger 6518/18: Nieuwe sectie F-2972. In 1937 landbouwschuur gesticht. Over op:
Legger 6518/19: In 1942 verbouw. Over op:
Legger 6518/20: Zij zijn op 22 mei 1908 getrouwd te Heemse. In 1949 verkoop. Over op:
Legger 11919/8: Eigendom van landbouwer Evert ter Wijlen (geb. 05-07-1914). Sectie F-2972. Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1951 vereniging van percelen. Over op:
Legger 11919/9: Nieuwe sectie F-3176. In 1954 gedeeltelijke vernieuwing. Over op:
Legger 11919/10: In 1962 hermeting en redres. Over op: kadastrale gemeente Stad Hardenberg, legger 3679/1.

Het erf is nu geadresseerd aan de Bruchterbeekweg 32.