’t Stegemans – bronnen

 

Vrijwillig rechterlijk archief Schoutambt Hardenberg, d.d. 1782-09-25:
Ik Jacob van Riemsdijk, van wegens hoger overigheid verw. Scholtus van den Hardenbergh cum annexis, doe kond en betuige dat voor mij en keurnoten, die waren Alb. Hilverdink en Jan Gerritsen, in dezen ed. gerigte personelijk gecompareerd en erschenen is de weleerwaarde heer Willem Stolte, predikant te Heemse, welke bekende en verklaarde voor hem en zijne erfgenamen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan de hoogwelgeb. gestr. heer A. baron Sloet, heer van Twenijenhuisen, landdroste van Zalland etc, en zijn Hwgb ehegemalinne Joh. Philipp baronesse Sloet gebooren baronesse van Dedem, en derzelver erfgenamen, een capitale summa van eenduisend agthonderd car. guldens ad twintig st. ijder, heerkomende wegens verstrekte en genegotieerde penningen bij de comparant ontfangen en geëmploijeerd tot betalinge van de keuterplaatse Stegemans te Brugt, door comparant op den 23 meij 1782 aangekogt van Jan Gerritsen en deszelfs huisvrouw Janna Knijves, als te zien ten prothocolle van gerigtelijke verkopingen de dato voorschr. en waarvan de overdragt bij de volle betalinge voor dit ed. gerigte zal worden gepasseerd teste prothocollo. Renuntierende overzulks de comparant van alle exceptiën in specie die van geen getelden gelde; belovende en aannemende gemelde capitale summa van agtienhondert car. guldens jaarlijks en alle jaren te zullen verrenten met vier gelijke car. guldens, onder kortinge van 1/2 car. gul van ijder hondert bij aldien de interessen binnen drie maanden na de verschijndag worden betaald, en waarvan het eerste jaar verschijnen zal den 18 augusti 1783 en zo vervolgens cours houden van jaar tot jaar en tot de volkomene aflosse toe, welke ten allen tijde en van wederzijden zal kunnen gedaan en gevordert worden mids doende behoorlijke opzage drie maanden voor de verschijndag. Verbindende de comparant voor het voors. capitaal en daarop te verlopene renten niet alleen zijn persoon, en gene uitbezonderde goederen, en wel specialijk het daarvoor aangekogte goed, zijnde de voorschreven keuterplaatse Stegemans genaamd, gelegen te Brugt onder het ed. gerigt van den Hardenbergh, met alle de daaronder behorende landerijen etc., in voegen dezelve bij de comparant op den 23 meij 1782 is aangekogt, maar ook tot een afzonderlijk en speciaal onderpand nog een kamp, mede te Brugt op den Voskamp aan de zuidzijde van Hermen Wijchmink gelegen, groot ruim vier mudden gezaaij. Zulks alles om daaraan ten allen tijde en bij wanbetalinge capitaal en interessen kost en schadeloos te kunnen en mogen verhalen als na regte. Tot oirkonde van waarheid hebbe ik verw. Scholtus dezen met den heer comparant getekend en gezegeld. Actum Heemse den 25 september 1700 twee en tachentigh.

Vrijwillig rechterlijk archief Schoutambt Hardenberg, d.d. 1783-01-10:
Ik Jacob van Riemsdijk, van wegens hoger overigheid verw. Scholtus van den Hardenbergh, cum annexis, doe cond en certificere hier mede, dat voor mij en keurnoten, die waren Thijes Kremer en Jan Boerrigter, persoonlijk in den gerigte gecompareerd en erschenen zijn, Jan Gerritsen en deszelvs huisvrouw Janna Knijves, tutore marito; en verklaarden zij comparanten voor een somma van coopspenningen, die aan haar door den cooper den eersten met den laatsten van dien ten genoegen zijn voldaan en betaald, bij dezen in de bestendigste forma landregtens te transporteren en in vollen eigendom over te dragen aan de weleerwaarde heer Willem Stolte, predikant te Heemse, haar comparanten eigendommelijke en door haar zelvs bewoond en gebruikt wordende keuterplaatse Stegemans genaamd, bestaande in het woonhuis, schuure, de gooren bij het huis en alle verdere hooge en lage landerijen tot deze keuterplaatse gehorende, benevens een vierendeel van een volle whaare uit het erve Amsink oorspronkelijk, in en onder de boerschap Brugt in dit Schoutampt kennelijk staande en gelegen, zoals dezelve goederen door voorschr. predikant Stolte op den 23 maij 1782 bij publicque verkopinge van hun comparanten zijn aangekogt; zijnde voorts te zamen allodiaal goed, dog sommige der landerijen thiendbaar, en wezende jaarlijks bezwaard met een uitgang van zes stuivers aan ’t Landrentampt van Twente, daar den coper dit geld met den verderen uitgang daarbij gehorende moet bezorgen, en met zijn verdere regt en geregtigheid, raad en onraad, lusten en lasten, zo van heerschattingen als anders daarop staande; alles zo en in diervoegen als dezelve keuterplaatse aan haar comparanten in eigendom heeft toebehoord. Doende zij comparanten daarvan bij dezen afstand, oplatinge en vertichtenisse met hande en monde, haar en haare erfgenamen daarvan ontervende, en de voorzeide coper en betaler de heer predikant Willem Stolte met zijn erfgenamen daar wederom aanervende; belovende zij comparanten ook deze cessie en overdragt ten allen tijden te zullen staan, wagten en whaaren voor alle evictie en opsprake als na Landregte. In kennisse der waarheid is dezen door mij verw. Scholtus voornoemd, met de comparanten getekend, en door mij gezegeld, en omdat zij comparanten geen zegels en hadden, zo hebbe op haar verzoek dezen voor haar met mijn kleine zegel mede gezegeld. Actum Hardenbergh den 10 januarij 1700 drie en tachentigh.