Olieslagers of Meijerink

In de archiefcollectie Families Ter Poorten en Voomberg, bewaard in het Historisch Centrum Overijssel, bevindt zich een hypotheekbrief, groot 475 carolyguldens, rentende 4 percent, waarbij Jennegien Gerrits wed. van Jan Amsinck aan Assuerus Hendricks van de Marienbergh tot een hypotheek voor bovengenoemde verschuldigde som stelt haar nieuw gebouwde oliemolen benevens een stuk land, groot 6 schepels gelegen bij den molen in de buurtschap Brucht. De akte werd gepasseerd op 5 september 1721 voor het schoutengericht van Hardenberg. De oliemolen in Brucht was dus rond 1720 opgericht in opdracht van Jan Amsink en Jennegien Gerrits, bewoners van ’t erve Amsink in Brucht.

Op 16 juni 1774 werd door de schout een schuldbekentenis met hypotheekstelling geregistreerd ten name van Jacob Leeuwen en zijn echtgenote Gerharda Maria ter Poorten, Hermannes Henricus ter Poorten, predikant te Avereest, Johannes Kuiper met zijn echtgenote Johanna ter Poorten, en Hermannes Henricus ter Poorten, burgemeester B. van Borne, en Ds. Willem Stolte als voogden over Petronella ter Poorten, Johannes ter Poorten en Silvestra Diderica ter Poorten, tezamen kinderen en mede-erfgenamen van wijlen Geertruid Smook, weduwe van wijlen predikant Jan Jelle ter Poorten, aan hun mede-erfgenamen Hendrik Groskamp, koopman te Amsterdam, en zijn echtgenote Asselina Hendrica ter Poorten, voor een bedrag van 2800 carolyguldens. De som zou door de hypotheeknemers worden afgelost uit de tuchtgoederen die door hun tante, de weduwe van Gerhardus van den Mariënberg, werden bezeten wanneer die aan voornoemde erfgenamen Ter Poorten zouden zijn vervallen. Als onderpand diende hun eigendommelijke aandeel in acht dagwerken hooiland op de Heerenmaat te Gramsbergen, de katerstede Nijkamp te Bergentheim en de katerstede Meijerink of Olijslager met daarbij behorende losse landerijen te Brucht. De kantlijn vermeldt dat het bedrag op 7 september 1792 was afgelost.

In de Overijsselsche courant van 2 januari 1821 werd de publieke verkoop aangekondigd van een groot aantal bomen, staand op Het Olieslagers, huisnr. 18 te Brucht, in opdracht van de eigenaren, ds. Hermannus Henricus ter Poorten te Brucht en dokter Hendrik Groskamp te Kampen. De notariële akte, behorende bij deze openbare verkoop, werd geschreven door Antoni van Riemsdijk (aktenr. 7, scan 246).

 

 

 

Op de oudste kadastrale kaart komt het Olyslager voor onder sectie F-44, eigendom van Gerrit Jentink (legger 172).

 

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1832.

 

Legger 172/6: Sectie F-44. Huis en erf. Eigendom van Gerrit Jentink en echtgenote Zwaantjen Slot. Zij waren op 5 mei 1821 getrouwd te Heemse.

Op 5 februari 1836 verschenen Gerrit Jentink en huisvrouw Zwaantjen Slot, landbouwers, wonende op het erve het Olie-slagers ter buurtschap Brucht, voor notaris Antoni van Riemsdijk. Zij verklaarden daar een koopovereenkomst te hebben gesloten met het echtpaar Jan ter Wijlen en Hendrikjen Grendelman. Voor 455 gulden transporteerden ze: hun comparanten perceel boschgrond en zaaijland, gezegd de Olie-molen-kamp, behorende tot hun comparanten erve het Olieslagers en aldaar in zijne eigene gezamentlijke bepalinge gelegen westwaards van en aan de zogenaamde Bruchterbeek, hebbende zuidwaards en ten westen gemeene gronden der marke Brucht en ten noorden zaaijland, op de kadastrale plans sectie F onder numero 52 en 53 voorkomende, ter grootte van zesentwintig roeden en veertig ellen, en van één bunder en vierenveertig roeden respective, zo en in diervoegen bij hun comparanten verkoperen tot hier toe bezeten en thans bij comparanten koperen en betaleren in huur gebruikt en beärbeidt wordende. Dat aan hun comparanten verkoperen de eigendom van hetzelve of dezelve is aangekomen van wijlen de heeren Hermannus Hendrikus ter Poorten, in leven emeritus predikant bij de hervormden te Avereest, tijdelijk ter buurtschap Brucht gewoond hebbende, en Hendrik Groskamp, rentenier, tijdelijk gedomicilieerd binnen de stad Kampen, bij onderhandschen akte van aankoop door en verkoop van hun van derzelver gezamentlijke erve het Olie-slagers van dato den eersten der maand mei 1821 (aktenr. 1190, scan 115).

Later vererfde de katerstede op ongehuwde zoon Lambert Jentink en diens zusje Willemina Jentink die in 1856 trouwde met Gerrit Nijhuis. Huisnr. B-3. In 1891 vereniging van percelen. Over op:

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1890.

 

Legger 172/61: Nieuwe sectie F-1879. Huis, schuren en erf. In 1899 stichting en gedeeltelijke sloop. Over op:

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1899.

 

Legger 172/69: Nieuwe sectie F-2004. Huis, schuren en erf. In 1903 successie (na het overlijden van Gerrit Nijhuis op 2 april 1902). Over op:
Legger 5550/27: Eigendom van Gerritdina Nijhuis en echtgenoot Gerrit Eshuis. Zij waren op 21 april 1887 getrouwd te Heemse. Na hun overlijden werd ’t Olyslager eigendom van de kinderen: Willemina Eshuis en echtgenoot Jan Vrijlink, Gerritdina Hermina Eshuis en Gerrit Jan Eshuis en echtgenote Geesje Reints (allen voor 1/3e gedeelte). Huis, schuren, kookhuis en erf. In 1914 bijbouw. Over op:

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1914.

 

Legger 5550/43: In 1934 boedelscheiding. Over op:
Legger 10186/20: Eigendom van Gerrit Jan Eshuis en echtgenote Geesje Reints. Zij waren op 18 juni 1926 getrouwd te Heemse. In 1936 redres en vereniging van percelen. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1936.

 

Legger 10186/32: Nieuwe sectie F-2915. Huis, schuren, bouw- en weiland aan de weg van Brucht naar Bergentheim. In 1938 verbouw woning, maar nog in augustus van dat jaar brandde de boerderij af aan de gevolgen van ‘hemelvuur’ (blikseminslag).

De krant ‘De Vechtstreek’ schreef:
Vrijdagavond is tijdens het onweer de bliksem geslagen in de boerderij van den landbouwer Eshuis te Brucht. De geheele boerderij stond in korten tijd in lichte laaie. De bewoners waren zoo goed als allen op het land aan het werk, zoodat er geen persoonlijke ongelukken plaats hadden. Verzekering dekt de schade.

Daarna werd in 1939 een nieuwe woning gebouwd. Over op:

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1939.

 

Legger 10186/36: In 1956 successie. Over op:
Legger 12687/14: Eigendom van weduwe Geesje Eshuis-Reints en haar twaalf kinderen. In 1959 boedelscheiding. Over op:
Legger 13232/13: Eigendom van Jan Hendrik Eshuis (geb. 27-02-1930). In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Nu gelegen aan de Bruchterbeekweg 6.