de Raberie of de Voorste Raberije

In ’t vrijwillig rechterlijk archief van ’t voormalige schoutambt Hardenberg vinden we deze akte, gedateerd 3 september 1806:
Comparanten L. Hoenderken en echtgenote H.E. van Riemsdijk te Hardenberg. Zij verklaren de katerstede de Raberije te Baalder, bestaand uit twee woonhuizen met het daarbij vanouds en alsnog behorende gaarden-, zaai- en groenland en een vierde whaare in de marke van Hardenberg en Baalder, voor f. 900,- te hebben verkocht en derhalve overdragen aan Jan Klinge en echtgenote te Radewijk. De katerstede dient nader te worden verdeeld tussen hen en mede-koper Albert Huisjes. Hardenbergh, d. 3 september 1800 en zes.

Op 18 november 1826 verschenen Jan Klinge en Fennechien Hamhuis voor notaris Antoni van Riemsdijk om een hypotheekakte te laten opmaken. Zij hadden namelijk 1000 guldens geleend van Gerrit Crull, koopman, wonende op den Beld of Nijberg in de graafschap Bentheim. Als onderpand stelden ze de katerstede genaamd de Voorste Raberije, gelegen in de buurtschap Baalder, ten westen de katerstede gezegd de Agterste Raberije, toebehorende aan en wordende bewoond en gebruikt door Albert Huisjes, ten zuiden eenen publieken weg, ten oosten landen van Annechien Engberts, weduwe van Gerrit Sypelenkamp, en ten noorden den zogenaamden Baalder-Esch, wordende deeze katerstede door hun comparanten zelfs bewoond en gebruikt, en bestaande uit derzelver behuizinge numero 37 (aktenr. 586, scan 36).

Notaris Antoni van Riemsdijk verleed op 28 december 1826 een royementsakte op verzoek van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse. Deze edelman liet de notaris, als vruchtgebruiker van de nalatenschap van zijn schoonvader Christiaan Lodewijk graaf van Rechteren, een hypotheekakte uit 1811 doorhalen die indertijd ten laste was gesteld van Jan Klinge en Fennechien Hamhuis, landbouwers te Baalder, onder verband van hun eigendommelijke katerstede, bestaande uit een woonhuis en ongeveer vier mudden zaai-, gaarden- en groengronden, gelegen te Baalder, alsmede van een-achtste gedeelte van een volle whaar in de Hardenberger- en Baalder marke (aktenr. 599, scan 1).

Op de oudste kadastrale kaart van 1832 staat de katerstede Raberie (1) vermeld als eigendom van landbouwer Jan Klinge en echtgenote Fennegien Hamhuis. Zij waren op 26 april 1801 te Hardenberg getrouwd. Aanvankelijk woonden zij in Radewijk op ’t erve de Toeslag, later aldaar op ’t erve Takmans en vanaf circa 1807 in Baalder.

 

 

De boerderij stond anno 1832 op legger 186 onder sectie C no. 279.

 

Fragment van oorspronkelijk minuutplan, anno 1832.

 

In het notarieel archief komen we het erve tegen als ‘de Voorste Raberije’ in akte 2676 (scan 11 en 12), verleden door notaris Swam te Gramsbergen op 7 november 1860. In die akte werd de Voorste Raberije tot onderpand gesteld voor het door Jan Klinge en diens echtgenote Willemina Lambers geleende bedrag van 500 guldens. Zij hadden de hypotheek opgenomen bij Johanna Santman, weduwe van Gerrit Crull op den Belt op de Venebrugge. In de akte staat dat de Voorste Raberije kadastraal bekend stond onder sectie C nummer 279.

Jan Klinge en Willemina Lamberts waren op 23 mei 1828 getrouwd te Heemse. Vervolgens ging het eigendom over op hun zoon Willem. Hij trouwde op 25 mei 1866 te Heemse met Hermina Jagers, afkomstig uit ’t Laar.

186/2: Eigendom van Jan Klinge. Sectie C-279. Huis en erf. In 1870 verkoop. Over op:
2991/2: Eigendom van Willem Klinge (zie hulpregister no. 4 hypotheken, deel 24, nr. 1328).
2991:2: Eigendom van Willem Klinge (voor 1/2e deel) en van zoon Jan Klinge (1/4) en schoonzoon Gerrit Jan de Vries (1/4). Huisnummer H-5 te Baalder. Huis, erf en schuur. In 1911 successie. Over op:
7187/2: Eigendom van enerzijds Jan Klinge en echtgenote Berendina Ridderman. Zij waren op 18 mei 1899 getrouwd te Heemse. Anderzijds waren Gerritdina Klinge en Gerrit Jan de Vries ook eigenaren. Zij waren op 4 november 1898 getrouwd te Heemse. In 1914 redres. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1913.

 

Fragment van kadastrale veldwerkkaart, anno 1914.

 

7187/16: Nieuwe sectie C-1253. Huis, schuur, bouw- en weiland op de zgn. ‘Groote Esch’. In 1916 sloop en herbouw. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1916.

 

7187/17: In 1930 stichting. Over op:

Jan Klinge overleed op 2 juni 1935 en werd begraven op ’t oude kerkhof Nijenstede aan de Stationsstraat in Hardenberg. Het huwelijk met Berendina Ridderman was kinderloos gebleven.

7187/19: In 1951 sloping en stichting. Over op:
7187/23: Eigendom van Evert Jan ter Wielen en echtgenote Hermina de Vries (dochter van Gerrit Jan de Vries en Gerritdina Klinge). Bij akte van 24 november 1967 werd de boedelscheiding en -verdeling geregeld. Over op:
14999/6: Eigendom van Hermina de Vries en echtgenoot Evert Jan ter Wielen, wonend aan de Kerkdijk 6 te Lutten. Bij akte van 15 november 1974, verleden voor notaris Boodt, verkochten zij hun boerderij, gelegen aan de Rodedijk nr. 2, voor f. 116.850,- aan de gemeente Hardenberg ten behoeve van de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk Baalder. Over op:
14300/2903: Eigendom van de gemeente Hardenberg. Sectie C-1558. De bewoners, de oude eigenaren, mochten de boerderij tot 1 mei 1975 gratis blijven bewonen.

 

 

Tegenwoordig moeten we het verdwenen erf situeren in de woonwijk Baalder, even ten oosten van de wijkboerderij aan de Beekberg 45.