Roelofs

Uit het vrijwillig rechterlijk archief van ’t voormalig Schoutambt Hardenbergh blijkt wie er in 1775 bewoners waren van het Roelofs te Anerveen, namelijk Hendrik Everts (Slingenberg) en zijn echtgenote Elisabet Egberts (Roelofs):

Ik Jacob van Riemsdijk, van wegens hoger overigheid, verw. Scholtus van den Hardenbergh, Heemse en Gramsbergen, doe cond en certificere hiermede dat voor mij en keurnoten, die waren Albert Odink en Antoni odink, persoonlijk in den Gerigte gecompareerd en erschenen is de hoogwelgeb. heer Jan hendrik van Langen, vaendrigh ten dienste deser landen, woonagtig tot Ane; en verklaarde de heer comparant voor ee somma van coopspenningen, die aan hem den eersten met den laatsten van dien, ten genoegen sijn voldaan en betaald, bij desen in de bestendigste forma landregtens te transporteren en in vollen eigendom over te dragen aan Hendrik Everts en sijn huisvrouw Liesabet Egbertsen, woonagtig op ’t Roelofs op ’t Anerveen, zijne eigendommelijke zes dagwerken hooijland, genaamd de Cijftsmaate, kennelijk gelegen in sijn eigen bevredinge onder de boerschap Ane in dit Schoutampt, wesende jaarlijx bezwaard met agtien stuiv. ordinaris verpondinge en met eene guld. en sestien stuiv. ordin. contributie, en daarenboven met de extra ordin. verhoginge van dien; zijnde voorts allodiaal goed, dog sonder enig regt van whaere, en met sijn verdere regt en geregtigheid, raad en onraad, lusten en lasten. Alles so en in diervoegen als deselve door hem heer comparant op den 17 maij 1774 bij publicque verkopinge van de erfgenamen Hoberts uit het erve en goed Hoebertink of Hoebert tot Ane sijn aangekogt en op heden voor desen gerigte aan hem getransporteerd geworden sijn. Doende de heer comparant van gem. zes dagwerken hooijland, de cijftsmaate genaamd, bij desen afstand, oplatinge en vertichtenisse met hande en monde, hem en sijne erfgenamen daarvan also ontervende, en de voors. copers en betaleres Hendrik Everts met sijn huisvrouw en erfgenamen daar wederom aanervende. Belovende de heer comparant ook dese cessie en overdragt ten allen tijden te sullen staan, wagten en wharen voor alle evictie en opsprake als na Landregte behoord. In kennisse der waarheid is desen door mij verw. Scholtus voornoemd, met den heer comparant getekend en gezegeld. Actum Hardenbergh den 22sten december 1700 vijfenseventigh.

Acht dagen later werd door Hendrik Everts en Elsisabeth Egbertsen een hypotheek opgenomen bij de weleerwaarde heer Rutgerus Mazier, rustend leeraar der gemeinte van Gramsbergen, en diens echtgenote Johanna Hendrika van Dijk, woonachtig te Zwolle. Ze leenden 1500 carolyguldens tegen drie en een half procent rente per jaar. Als onderpand stelden ze haar eigendommelijke allodiale en door haar selvs bewoond en gebruikt wordende gehele veeneplaatse Roelofs genaamd, gelegen op ’t Anerveen, met haar allodiale zes dagwerken  hooijland, genaamd de Cijftsmate. Hendrik en Elisabeth waren op 16 mei 1773 te Hardenberg getrouwd. De bruidegom was afkomstig uit Den Velde, maar de bruid was geboren op ’t Roelofs in Anerveen.

Op 29 mei 1819 verleed notaris Antoni van Riemsdijk een testament op verzoek van Arendina Grotebuil, weduwe van Herm Roelofs. Zij was lichamelijk ziek maar haar verstand, oordeel en geheugen volkomen machtig, aldus de notaris. Zij zat op een stoel bij de haard in de keuken van het woonhuis numero 65, uitziende met drie dubbeld glasraam op den Anerveendijk. Zij prelegateerde 200 guldens aan haar zoon Derk Roelofs. Verder benoemde ze tot erfgenamen haar zoons Derk en Evert Roelofs, beiden bij haar inwonend en haar dochter Liebberta Roelofs, gehuwd met Hendrik Altena. Zij zouden alle drie in egale porties erfgenamen zijn (aktenr. 56, scan 73).

In 1832 was het huis en erf eigendom van landbouwer Derk (Jan) Roelofs en echtgenote Zwaantjen Hulzebos. Zij waren op 9 september 1806 getrouwd in de kerk te Hardenberg. Het erf in de zgn. ‘Middel Slagen’ was geregistreerd in sectie A no. 271 en 272 op legger nr. 377. Het erf is nu geadresseerd aan de Anerveenseweg 58.

 

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

 

In 1859 volgde verkoop van de beide opstallen. Over op: 1260/5.
1260/5: Eigendom van dochter Aaltjen Roelofs, echtgenote van landbouwer Geert Bus (Bosch) en consorten, landbouwer te Anerveen. Aaltjen en Geert waren op 1 oktober 1833 getrouwd te Gramsbergen. Later eigendom van zoon Derk Jan Bosch en echtgenote Hermina Odink. Zij trouwden op 31 oktober 1879 te Gramsbergen. Huisnr. C-23. In 1877 verkoop. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1877. Percelen A-271 en 272 zijn samengevoegd tot het nieuwe perceel A-1426.

 

1260/41: Nieuwe sectie A-1426. Huisnr. C-23. Huis, schuur en erf. In 1893 boedelscheiding. Over op:
2337/29: Eigendom van Derk Jan Bosch en mede-eigenaar zoon Geert Bosch (zie register van overschrijving deel 397, nr. 5). Huisnr. C-23. In 1904 verkoop. Over op: 
2928/192: Eigendom van Antonius Hendrikus Geerdes, vervener te Slagharen, en mede-eigenaren Herman Johan Martin Minke en cs (zie register van overschrijving, deel 488, nr. 53). Huisnr. C-23. In 1915 verkoop. Over op: 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1910. Het oude huis (laatstelijk gebruikt als schuur), achterop het erf, is gesloopt.

 

1619/105: Eigendom van Hendrik Drenthen, landbouwer te Holtheme (zie register van overschrijving, deel 594, nr. 140). Huisnr. C-23. In 1917 successie. Over op:
3914/16: Eigendom van Zwaantien Bouwkamp, weduwe van Hendrik Drenten. Zij waren op 20 september 1872 getrouwd te Gramsbergen. In 1918 boedelscheiding. Over op:
3973/16: Idem eigenaresse, en haar kinderen (zie register van overschrijving, deel 623, nr. 143). Nieuw sectienr. A-1426. In 1920 ruiling. Over op:
3963/26: Eigendom van Johannes Drenthen (geb. 03-02-1888) en echtgenote Albertha Welleweerd. Zij waren op 18 november 1920 getrouwd te Gramsbergen (zie register van overschrijving, deel 643, nr. 8). In 1920 verbouw en stichting. Over op:
3963/28: Huis, schuur en erf. In 1921 bijbouw. Over op:
3963/30: In 1922 herbouw. Over op:
3963/31: In 1925 stichting. In 1926 vereniging van percelen. Over op:
3963/35: Nieuwe sectie A-3421. Huis, bouwland, weiland, hooiland en veengrond. In 1930 bijbouw. In 1937 bijbouw. In 1955 redres. Over op:
3963/49: In 1967 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
3963/52: Nieuwe sectie K-169. Boerderij, schuur, erf, weiland en hooiland. Eigendom van Zwaantje Drenthen (echtgenote van Hendrik Jan Kamphuis) en Jennegien Hendrika Drenthen (echtgenote van Gerrit Jan Joosten). In 1972 boedelscheiding. Over op:
6417/3: Eigendom van Jennegien Hendrika Drenthen en Gerrit Jan Joosten. Anerveen, huisnr. C-28. (later sectie K-298).