Beenen

In het vrijwillig rechterlijk archief van het Schoutambt Hardenberg vinden we deze akte:
Ik, G.J. Crull, van wegens hooger overheid verw. Scholtus van den Hardenberg, Heemse en Gramsbergen doe cond en certificere, dat voor mij en keurnooten, die waren burgemr. A. Sierink en Gerrit Santman, persoonlijk in den Gerichte gecompareerd zijn Egtbert Beenen en deszelfs huisvrouw Lubbegien Derks, tutore marito, woonachtig op ’t Aanerveen. En verklaarden zij comparanten, wegens opgenomen en aan hun ter leen verstrekte penningen oprecht en deugdelijk schuldig te zijn aan de twe minderjarige kinderen van wijlen Hendrik Slingenberg en deszelfs ehevrouw Elizabeth Egtbers, in leven ehelieden woonachtig op ’t Aanerveen, waarvoor Jan Slingenberg en Jan Holter als mombaaren over gem. kinderen gecompareerd zijnde; eene summa van tweehonderd en vijftig carolijgulden onder renunciatie van alle exceptien, die dezen eenigzins mogten contrariĆ«eren, en in specie van die van ongetelden gelde, waarvan zij comparanten aannemen om ’s jaarlijks en alle jaren aan intressen te betalen tegen drie gelijke guldens van ieder honderd, tot de aflosse toe, van welke twe honderd en vijftig guldens, ’t eerste jaar intresse zal verschijnen op den 1 november 1792, welke aflossen en weeropbrenging van dit capitaal weer zal kunnen, mogen en moeten geschieden, nadat van de een off andere kante een halff jaar voor den verschijndag behoorlijke opzage geschied zal zijn, stellende en verbinden zij comparanten, zo voor het genoemde capitaal als verschenene intressen, haare persoonen en goederen, en wel tot een speciaal hijpoteeq en onderpand haar comparanten eigendommelijke huis en hoff op ’t Oosterende van ’t Aanerveen gelegen, ten einde om in cas van onverhoopte misbetaling van dit bovengemelde capitaal met de verschenene intressen daaraan ten allen kost en schadeloos te kunnen en mogen worden verhaald. Des ten oirkonde hebbe ik verw. Scholtus voornoemd, deze, benevens de comparanten getekend en gezegeld, en alzo zij comparanten geen zegels en hebbende, zo heb deze op haar verzoek met mijn klein zegel voor haar mede gezegeld. Actum Hardenberg den 8 junij 1700 een en negentig.

Egbert Beenen en Lubbegien Derks Buuls waren op 4 juni 1781 getrouwd in de kerk te Hardenberg. Hun oudste zoon, Berend, werd geboren op 5 augustus 1786. Hij zou zijn ouders opvolgen als boer op ’t Beenen. 

Op 11 maart 1824 werden op ’t Beenen in Anerveen twee testamentaire akten geregistreerd door notaris Willen Swam (aktenr. 62 en 63, scans 68 en 69). Hij deed dat op verzoek van landbouwer Frederik Wesselink en echtgenote Aaltjen Benen. Zij woonden in huisnr. 74 te Anerveen bij hun zwager en broer Berend Beenen. Zij benoemden elkaar over en weer tot universeel erfgenaam.

In 1832 was het huis en erf eigendom van landbouwer Berend Beenen. Het jaar erop, op 17 mei 1833, trouwde hij met Fennechien Klinge uit Baalder. Het erf in de zgn. ‘Oostelijke Slagen’ was geregistreerd in sectie A no. 142 op legger nr. 23. Het erf is nu geadresseerd aan de Anerveenseweg 80 dichtbij de grens met de buurtschap Holthone.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

In 1864 volgde een boedelscheiding. Over op 1489/8.
Legger 1489/8: Eigendom van Egbert Beenen en echtgenote Henderika Borgman. Zij waren op 5 mei 1860 getrouwd te Gramsbergen. Huisnr. C-35. In 1914 sloop en vereniging van percelen. Over op 1489/25.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1913.

Legger 1489/25: Sectie A-3173. Huis, gras- en bouwland. In 1917 boedelscheiding. Over op 3925/6.
Legger 3925/6: Eigendom van Frederikus Beenen en echtgenote Hendrika Steenwijk. Zij waren op 11 mei 1917 getrouwd te Gramsbergen (zie register van overschrijving hypotheken, deel 613/121). In 1920 vernieuwd. Over op 3925/12. 
Legger 3925/12: Sectie A-3173. Huis, gras- en bouwland. In 1949 boedelscheiding. Over op 5261/6.
Legger 5261/6: Eigendom van Pieter Willem Beenen, later van Derkien Beenen en echtgenoot Jacob Withaar. In 1957 sloping en stichting. Over op 5261/12.
Legger 5261/12: Sectie A-3173. Huis, schuren, bouw- en grasland. In 1967 opgegaan in de ruilverkaveling. Over op 5261/14.
Legger 5261/14: Sectie K-181. Boerderij, erf, bouwland. Anerveen, C-41. In 1980 verkoop. Over op 5261/17.
Legger 5261/17: Sectie K-309. Huis, schuren, grasland. K-406.
Legger 5261/19: Sectie K-309.
Legger 5261/20: Sectie K-406. Huis, tuin, schuren en erf. In 1987 boedelscheiding. Over op 8802/1
Legger 8802/1: Eigendom van de kinderen van Jacob Withaar en Derkien Beenen.