Heropening Veldzicht.

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen, lucht, tafel en buiten

Op 24 juli 1911, precies 107 jaar geleden, verrichtte prins Hendrik van Mecklenburg-Schwerin (echtgenoot van koningin Wilhelmina) de officiële heropening van het grootschalig verbouwde rijksopvoedingsgesticht Veldzicht in Balkbrug. Dezelfde dag bezocht hij de kwekerij Moerheim van de fam. Ruys in Dedemsvaart.

Het Salland’s Volksblad van 28 juli schreef daarover:
Balkbrug. De prins te Veldzicht. Het rijksopvoedingsgesticht Veldzicht is verbouwd en werd den vorigen maandag (24 juli) officieel geopend. Prins Hendrik van Mecklenburg-Schwerin die zich bereid had verklaard de inrichting te openen, kwam daartoe per auto van het Loo. Toen hij gekomen was richtte de minister van justitie de heer mr. Regout eerst het woord tot den prins en sprak hij de blijdschap der aanwezigen uit dat de prins had willen komen en zulk een belangstelling toonde in deze zaak. Hij sprak over de reorganisatie der rijksgestichten, die welhaast volbracht zal zijn en waardoor ook Veldzicht moest worden verbouwd.

Het bezoek aan Moerheim. Even over vieren kwam Z.K.H. de prins, vergezeld van zijn adjudant jhr. Van Suchtelen van de Haare, bij de kwekerij Moerheim aan, waar hij werd ontvangen door den heer B. Ruys en zijn broer den heer L.A. Ruys. Het gezelschap maakte een wandeling over de uitgestrekte terreinen en vertoefde daarna enige tijd in een in een bloemenpaleis herschapen werkplaats, onmiddellijk aan den weg gelegen. Na het bezoek aan de kwekerij vertoefde de prins nog korte tijd ten huize van den heer Ruys waar hem eenige ververschingen werden aangeboden, totdat te kwart voor vijf de auto weer voorreed.

(Bijgaande illustratie: Hoofdgebouw rijksopvoedingsgesticht Veldzicht in Balkbrug)

De krant ‘Het Centrum’ van 24 juli 1911 meldde:
De heropening van het Rijksopvoedingsgesticht te Avereest.
Dezer dagen gaven wij een beschrijving van het voor een groot gedeelte verbouwde en met nieuwe gebouwen aanmerkelijk uitgebreide Rijksopvoedingsgesticht ‘Veldzicht’ in het Overijselsche dorp Avereest. Hedenmorgen zijn deze nieuwe gebouwen door Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden plechtig geopend. Per auto was Z.K.H. des morgens omstreeks 10 uur in het buurtschap Balkbrug aangekomen, vergezeld van zijn adjudant jhr. van Suchtelen v.d. Haare en eenig gevolg. Overal hing de Nederlandsche driekleur uit en er was veel volk zoowel van Avereest als elders op de been om van de aankomst van den Prins Gemaal getuige te zijn. Z.K.H. werd aan Balkbrug ontvangen door den Minister van Justitie mr. E.R.H. Regout, den Commissaris der Koningin in de provincie Overijssel en den burgemeester van Avereest. Nadat een korte begroeting had plaats gehad, zong een koor van schoolkinderen uit Avereest den Prins een welkomstlied toe, waarna het hooge gezelschap zich naar de in de onmiddellijke nabijheid gelegen gebouwen van het gesticht begaf. Hier stonden te half elf, toen Z.K.H. aankwam, alle jongens, 190, op het voorterrein opgesteld en werd de prins ontvangen door den directeur der inrichting, den heer J.C. Duburg. Ter begroeting waren mede aanwezig mr. H.C. Dresselhuis, tot voor zeer korten tijd directeur-generaal van ’s Rijks tucht- en gevangeniswezen, mr. L.J.M.C. Basquin, inspecteur van ’s Rijks tucht- en opvoedingswezen, de heeren G.H. Honing, hoofdcommies der directie van het gesticht, ds. B. Zoete, hervormd predikant, en dr. H.W. Mol, geneesheer van het gesticht. Nadat Z.K.H. zich van de reis wat verfrischt had, werd dadelijk een rondgang door het gesticht gemaakt. Aan dezen rondgang namen behalve Z.K.H. Prins Hendrik met zijn gevolg deel de minister van Justitie, de Commissaris der Koningin in de Provincie Overijssel en mr. A. baron van Dedem, voorzitter der commissie van Toezicht op bet gesticht ‘Veldzicht. Het hooge gezelschap werd rondgeleid door den directeur de heer Duburg. Nadat de gestichtsgebouwen bezichtigd waren, kwamen de automobielen voor en werden de boerderijen, de bosschen, landerijen en tuinen bezichtigd. Inmiddels waren twee extra trams, een uit Dedemsvaart met gasten uit het zuiden, en een uit Meppel met gasten uit het noorden te Balkbrug aangekomen – en de verschillende gasten door een der adjunct-directeuren ontvangen en naar het kerkgebouw geleid, waar ook spoedig Z.K.H. van zijn bezichtiging terugkeerend, met gevolg binnenkwam. Hier, in dit gebouw had te 1 uur de plechtige opening plaats. Allereerst werd het woord gevoerd door den directeur, vervolgens door den heer jhr. R.H.T. Makkarée, daarna door den Minister van Justitie en ten slotte door Z.K.H. den Prins.

Te 1.45 verliet men het kerkgebouw en begaf het nu zeer talrijke gezelschap zich weder naar het gesticht, alwaar om 2 uur het dejeuner gebruikt werd. Om drie uur werden de gasten in verschillende groepen de terreinen ter bezichtiging rondgeleid en onderwijl vertrok Z.K.H. met het gevolg.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, staan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.