Goud in de bodem te Heemse!

0420_munten

De Zwolsche Courant van 20 april 1849 meldde:

Goudzoekers
Naar Californie! Naar Californie!
Gij allen, die begeerig zijt naar goud, want daar kunt gij het in overvloed vinden en van een zuiver gehalte. Maar neen! Begeeft u niet naar Californie, welligt moet gij, evenals zoo velen reeds is overkomen, of uitgeput van honger en vermoeijenis onder uwen goudlast bezwijken, of u op uwe terugreis overvallen en u van al uwe schatten beroofd zien, door de aldaar wonende Indianen. Verlaat uwen Vaderlandschen grond niet, inwoners van Overijssel! Verlaat gij zelfs uwe provincie niet, maar gaat naar het dorp Heemse, vooral in de nabijheid der kerk, kunt gij de schoonste goud- en zilverstukken vinden.

Van tijd tot tijd is er onbekend zilvergeld gevonden, hetwelk natuurlijk deed vermoeden dat daar schatten verborgen lagen. Thans is er door de meid van den landbouwer R.W. in of bij de mestkuil, eene aarden pot met zeven goudstukken gevonden, die zeer dun en verschillende grootte hebben, en hierin zeer veel overeenkomen met een kwartje en een oude schelling. Men kan uit het wapen en door de blindheid van het jaartal niet met zekerheid bepalen van welken tijd zij afkomstig zijn, men gist echter uit den Spaanschen. Men twijfelt er niet aan of er zitten nog meer schatten verborgen, waarom dan ook naar de boeren van Heemse (men begrijpt hoe de begeerte naar goud door die laatste vondst is opgewekt) niet anders droomen dan goud! goud!

Er moet dan ook werkelijk het plan gevormd zijn om den grond bij de kerk, pastorij en dien, welke onmiddellijk aan het kerkhof ligt, te doorgraven. Wordt nu eens die moeite door goud of zilver rijkelijk beloond, wie weet of niet geheel Heemse 3 a 4 voet omgekeerd wordt. De boer houdt zich dan niet meer bezig om zijnen akker goed te bearbeiden, in de hoop van eenen goeden oogst, maar om goud te zoeken. O, wat dan een ongelukkig Heemse! Zoude al dat goud, hetwelk de boeren van Heemse in hunne verbeelding al gevonden hebben, ook invloed uitoefenen op deszelfs waarde, gelijk men denkt over dat van Californie?

(later bleek de muntenschat te bestaan uit een collectie gouden en zilveren exemplaren uit de 13de en 14de eeuw)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.