het Ramaker

In het vrijwillig rechterlijk archief van het Schoutambt Hardenberg vinden we deze akte, gedateerd 1 juni 1781:
Ik Jacob van Riemsdijk, van wegens hoger overigheid verw. Scholtus van den Hardenbergh, Heemse en Gramsbergen, doe cond en certificere hier mede dat voor mij en keurnoten, die waren Will. Meijer en Wolter Kromhof, persoonlijk in den gerigte gecompareerd en erschenen is, Roelof Derksen Ramaker en zijn huisvrouw Zwaantien Jansen, tutore marito, woonagtig te Holtheme; en verklaarden zij comparanten, wegens opgenomene en aan haar verstrekte penningen opregt en deugdelijk schuldig te wezen aan Jan Odink, wonend te ten Velde, een capitale somma van driehonderd vijfenseventigh car. guldens ad twintig stuiv. het stuk, zegge 375 guldens. Aannemende en belovende zij comparanten dezelve jaarlijks en alle jaren tot de aflosse toe te zullen verrenten met drie gelijke guldens van ieder honderd gerekend; zullende het eerste jaar interesse hiervan wesen vervallen op den twaalfden maij 1700 twee en tachentigh, en zo vervolgens tot de aflosse continueren. Verklarende zij comparanten onder renuntiatie van alle exceptiën die desen mogten contrariëren, daarvoor niet alleen tot een generaal verband te verbinden haare personen en goederen, geene uitgezonderd, maar ook bij dezen daarvoor tot een speciaal hijpotheecq en onderpand te verbinden en te stellen, haar comparanten eigendommelijke keuterplaatse Ramakers genaamd, bestaande in het woonhuis en gooren met het daarbij behorende zaaijland en hooijland, in zijn eigen bevredinge gelegen. En dan nog drie stukken zaaijland tezamen ongeveer drie mudden lands, gelegen op Stienen- of Ramakers-kamp langs de Steege, tezamen onder de boerschap Holtheme in dit Schoutampt; ten einde om in geval van onverhoopte misbetalinge, zo van capitaal als renten, als dan het bovengemelde capitaal van driehonderd vijf en seventigh guldens met de onbetaalde interessen daaraan ten allen tijden kost en schadeloos te kunnen en te mogen verhalen. In kennisse der waarheid, is desen door mij verw. Scholtus voornoemd met de comparanten getekend en door mij gezegeld, en omdat zij comparanten geen zegels en hadden, zo hebbe op haar verzoek dezen voor haar met mijn kleine zegel mede gezegeld. Actum Hardenbergh den 1 junij 1700 een en tachentigh.

In de kantlijn van de akte staat dat de obligatie en hypotheek op 4 mei 1803 is doorgehaald. Het geleende kapitaal plus de rente was volledig afbetaald.

Op 26 oktober 1807 werd de helft van de katerstede het Ramakers aangekocht door Jan Santman Derkszoon uit stad Hardenberg. Dat blijkt uit het vrijwillig rechterlijk archief van het Schoutambt Hardenberg. De katerstede was bij opbod verkocht tijdens de veiling van de vaste goederen van C.L. von Morseij. Een jaar later, op 1 oktober, vond de daadwerkelijke overdracht plaats.

De volgende akte in het rechterlijk archief dateert van 13 mei 1809. Schout J.G. Pruim registreerde de overdracht van de helft van de katerstede het Ramakers in het Holtherbroek door burgemeester Jan Santman Dzn. en diens echtgenote Lucretia Rustenberg aan Gerrit Jan Peltjes en echtgenote te Holtheme. Het echtpaar Peltjes betaalde er 225 gulden voor.

In 1832 was het huis en erf eigendom van Hendrik Jan Leemgraven en mede-eigenaar. We vinden ‘het Ramaker’ dan gesitueerd in de zgn. ‘Holthemer Eggen’ in sectie D no. 253 op legger nr. 277. 

277/2: Sectie D-253. Huis en erf. In 1850 verkoop. Over op:
586/10: Eigendom van Gerrit Jan Peltjes en echtgenote Grietjen Bruggeman. Zij waren op 29 mei 1807 getrouwd in de kerk te Laar. Daarna ging de eigendom over op zoon Jan Hendrik Peltjes die op 12 november 1841 te Gramsbergen was getrouwd met Grietjen Drenten. In 1870 vereniging van artikelen. Over op:
1037/17: Eigendom van Jan Hendrik Peltjes, weduwnaar van Grietjen Drenten. Huisnr. E-38. Huis, schuur en erf. In 1885 verkoop. Over op:
2441/6: Eigendom van zoon Gerrit Jan Peltjes en echtgenote Jantien Mulder (zie register van overschrijving deel 300, nr. 108). Zij waren op 1 juni 1876 getrouwd te Gramsbergen. In 1914 stichting. Over op:
2441/42: In 1915 bijbouw en vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1915.

2441/43: Nieuwe sectie D-2976. Huis, schuren en weiland. In 1929 verbouwing. Over op:
2441/44: In 1931 herbouw. Over op:
2441/45: In 1932 boedelscheiding. Over op:
4669/17: Eigendom van dochter Gezina Peltjes en echtgenoot Lucas Bosch (zie register van overschrijving deel 784, nr. 36). Zij waren op 7 juni 1907 getrouwd te Gramsbergen. In 1950 vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1950.

4669/24: Nieuwe sectie D-3406. Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1959 verkoop. Over op: 
4669/28: Nieuwe sectie D-3698. In 1964 verkoop. Over op: 
5986/5: Eigendom van Lamberdiena Jantiena Düsmann, echtgenote van Jan Seinen (zie register van overschrijving hypotheken deel 1606, nr. 89). In 1969 verkoop. Over op:
5986/7: Nieuwe sectie D-3960. Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1969 verbouw. Over op:
5986/9: Huis, schuren, garage, erf, bouwland en weiland. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling.

Het Ramakers is nu geadresseerd aan de Doorbraakweg 55a.