’t Hoveniers

 

In de akte van de eerste veiling, gehouden op 9 september (aktenr. 231, scan 58 e.v.), in opdracht van de hoogwelgeboren gestrenge heer Willem Hendrik baron van Sytzama (lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, wonende te Kollum), Johannes Galenus baron van Sytzama (militair commandant, wonende te Driesum) en van de hoogwelgeboren freule Wija Catharina van Sytzama (wonende te Kollum) en van de hoogwelgeboren vrouwe Anna van Sytzama, douairière baronesse van Harixma thoe Slooten (wonende te Holwerd) werd het woonhuis van het Hoveniers, met de daarbij gehoorende en gevoegd wordende landerijen en gronden als derde kavel onder de hamer gebracht. Jan Hermen Jasperszoon Zweers bood als eerste 1250 gulden, hetgeen meteen werd verhoogd door Jan Hofsink te Heemse met 25 gulden, vervolgens door Jan Hermen Zweers met 50 gulden en ten slotte door Jan Hofsink met nog eens 175 gulden tot een totaalbedrag van 1500 gulden. Bij de definitieve veiling werd het Hoveniers voor 1650 gulden verkocht aan Lucas Geertman, landbouwer te Ane.

Op 12 december 1820 hield notaris Antoni van Riemsdijk een boedelinventarisatie op den Huize Heemse, no. 56, te Heemse, op verzoek van de hoogwelgeboren heer jonkheer Jacob van Foreest van Heemse, weduwnaar en boedelhouder van wijlen de hoogwelgeboren vrouwe Maria Clara gravinne van Rechteren, lid van de Ridderschap dezer provincie en breedgeërfde, domiciliërende op den Huize Heemse, zo voor zichzelven uit hoofde der gemeenschap van goederen tusschen zijn hoogwelgeborene en deszelfs wijlen ehevrouwe bestaan hebbende en als derzelver mede-erfgenaam voor een-vierde gedeelte haarer nalatenschap en als vruchtgebruiker van een ander vierde gedeelte derzelve, krachtens haar testamentaire dispositie op den 2 februari 1813 gepasseerd, als in naam en kwaliteit van vader en wettigen voogd van Willem Jan Petrus van Foreest, student in de rechten aan de Hooge School te Utrecht, oud 20 jaaren, Nannette van Foreest, oud 15 jaaren, Christina Louisa van Foreest, oud 13 jaaren, Theodora Sophia van Foreest (oud 9 jaaren) en Christina Ebella Cornelia van Foreest (oud 7 jaaren), deszelfs minderjarige kinderen. Tot de vele onroerende goederen behoorde de katerstede het Hoveniers, liggende te Heemse, aan het voetpad  komende van Spaanschkamp, tegenover de groote weiden van Odink en bestaande uit derzelver behuizinge numero 44… (aktenr. 240, scan 16).