’t Goghes

Het Goghes of Goghs werd aan ’t begin van de negentiende eeuw bewoond door Derk Gerrits Gogh en echtgenote Aaltjen Hermsen Gogh. Zij waren op 17 april 1795 getrouwd te Heemse. Tussen 1797 en 1808 werden hun kinderen geboren op ’t Goghs, maar in 1814 verkochten ze hun katerstede.

 

Fragment uit doopboek van de Witte of Lambertuskerk te Heemse.

 

Op 11 augustus 1814 verleed notaris Antoni van Riemsdijk een overdrachtsakte. Voor hem compareerde (verscheen) Derk Gogh, landbouwer, woonende te Collendoorn in voorzeide gemeente, en vrouw Altjen Hems, zijnde aan ons notaris bekendt. Welke Derk Gogh en vrouw Aaltjen Herms, bij deeze tegenwoordige acte hebben verkogt, afgestaan en overgedragen voor eene somma van coopspenningen van tweehonderd en vijfenzeventig guldens (Hollandsche) waarvan honderd guldens zullen moeten worden betaald op Sint Martini der elfden november aanstaande, en de resteerende coopspenninghen half op primo Mai en half op Sint Martini den elfden november des aanstaandes jaars eenuizend achthonderd en vijftien, met bijbetaaling eener rhente ad vier procent;  aan Gerrit Breukelman, kleermaker en vrouw Jennegien Jansen, ehelieden woonende te Heemse in deeze gemeente, hun eigendommelijk te Heemse voormeld onder no. 30 staande woonhuis met deszelfs grond ende wheere, den daaraan en westwaarts hetzelve in zijne eigene afvreeding liggende gaarden, groot een agtste morgen en de daartoe gehoorende begraafplaats op het kerkhoff, alles met derzelver verdere rechten en geregtigheeden, lusten ende lasten, ende zulks ten einde de gemelde Gerrit Breukelman en vrouwe Jennegien Jansen, hunne erfgenaamen of rechtverkrijgende van het voorzeide woonhuis met deszelfs gronden en wheere met derzelver aan en toebehooren in eigendom bezitten, en daar meede kunnen doen en handelen als met eene zaak hun in volkoomen eigendom toebehoorende, te rekenen.

Op 22 februari 1831 registreerde notaris Antoni van Riemsdijk een hypotheekakte, op verzoek van kleermaker Gerrit Breukelman en echtgenote Jennegien Jansen. Zij hadden 300 guldens geleend van commies Fokke Pieters Leertouwer, tijdelijk gedetacheerd te Kloosterhaar. Als onderpand voor het geleende bedrag en de verschuldigde rente stelden ze hun woonhuis met deszelfs grond en wheere, staande en gelegen te Heemse onder numero 30, wordende door hun zelven bewoond en gebruikt, alsmede den daartoe gehorenden westwaards van en aan hetzelve woonhuis in zijne eigene bepalingen gelegenen gaarden, groot nagenoeg elf roeden, hebbende eenen publieken weg ten noorden en de katersteede het Brandjans ten westen… (aktenr. 926, scan 17)

Op de oudste kadastrale kaart, van 1832, komt ’t Gogges of Goghs voor onder sectie B nr. 605 op legger 44 op naam van kleermaker Gerrit Breukelman en echtgenote Jennigjen Jansen. Zij waren op 10 juli 1812 getrouwd te Hardenberg. Gerrit Brökelman was geboren in Uelsen.

 

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1832.

 

Legger 44/2: Huis en erf. In 1863 stichting. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1863.

 

Legger 44/10: Nieuwe sectie B-4412. Huis en erf. In 1868 afbraak en stichting. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1868.

 

Legger 44/16: Nieuwe sectie B-4765. Huis en erf. Eigendom van Frederik Breukelman (en verdere erfgenamen van Gerrit Breukelman). Frederik Breukelman was op 10 mei 1856 te Heemse getrouwd met Gerritdina Kolkman uit Diffelen. Na haar jong overlijden hertrouwde hij op 3 mei 1877 te Heemse met Fennegien Wesselink uit Anerveen. Huisnr. A-114. In 1881 sloping. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1881. Het Goghs is afgebroken…

 

Legger 44/17: Nieuwe sectie B-5501. Huis en erf en schuur. In 1884 stichting. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1884. Haaks op de locatie van de oude boerderij is een nieuwe gerealiseerd.

 

Legger 44/18: In 1885 verval vrijdom. Over op:
Legger 44/19: In 1891 boedelscheiding. Over op:
Legger 4952/13: Eigendom van Gerrit Breukelman Fzn. en consorten. Hij was op 22 mei 1884 te Heemse getrouwd met Annigjen Klingenberg uit Baalder. Sectie B-5501. Huis, schuur en erf. In 1901 bijbouw. Over op:
Legger 4952/19: In 1904 en 1906 bijbouw en in 1921 herbouw. In 1922 boedelscheiding. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1922.

 

Legger 8635/14: Eigendom van Frederik Breukelman, landbouwer te Heemse. Hij was op 9 juli 1908 te Heemse getrouwd met Gerritdina Veurink uit Collendoorn. 

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1924.

 

In 1941 successie. Over op:
Legger 9683/14: Eigendom van Frederik Breukelman Gzn (geb. 19-09-1884) en consorten. In 1945 vereniging van percelen. Over op:
Legger 9683/22: Nieuwe sectie B-7518. Huis, schuren, kippenhok en bouwland. In 1946 hermeting. Over op:

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1946.

 

Legger 9683/25: Huis, schuur, kippenhok en bouwland aan de Ommerweg, sectie O-415. In 1953 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:
Legger 9683/26: In 1959 verkoop. Over op:
Legger 13301/1: Eigendom van Gerrit Breukelman Fzn (geb. 05-09-1912) en echtgenote Joanna Jacoba Henrietta Steinmetz aan de Ommerdijk. In 1973 ruiling. Over op:
Legger 15704/2: Eigendom van Arend Vogel en Jansje van Noordenne.

 

 

Het Goghes is nu eigendom van de familie Snel, wonend aan de Hessenweg 33.