Lutten aan de Dedemsvaart

Geschiedenis van de openbare lagere scholen in Lutten aan de Dedemsvaart

We lezen voor ’t eerst iets over de mogelijke bouw van een school te Lutten aan de Dedemsvaart in het correspondentieboek van de voormalige gemeente Ambt Hardenberg, en wel in een brief van de burgemeester aan Gedeputeerde Staten, gedateerd 28 augustus 1838:
“Ons is wel geworden derzelver besluit van den 26 julij ll. houdende verzoek om voor den 1 september eerstkomende aan derzelver kollegie op te geven in hoeverre er bij het daarstellen eener nieuwe school aan de Dedemsvaart op de hoogte van het huis van Jan Mulder onder de gemeente Avereest nog behoefte kan geacht worden te zijn aan eene nieuwe school ter markte van Lutten ter dezer gemeente; en ten einde hieraan te kunnen voldoen door ons getreeden zijnde tot eene opname der kinderen van 5 tot 8 en van 8 tot 12 jaren ter marke Lutten, Heemse en Collendoorn aan en omtrent de gezegde vaart, door welke dan dezelve school zoude kunnen en moeten worden gefrequenteerd (bedragende het getal der eersten 51 en der laatstbedoelden 66, tesamen 117); zo kunnen wij, de schoolen te Lutten en Collendoorn te klein zijnde om ook nog, boven het getal der gewone schoolkinderen, die kinderen ter bekoming voor behoorlijke onderwijs te ontvangen, niet ontkennen dat er behoefte bestaat voor den opbouw eener nieuwe school ter eerstgenoemde marke, waaronder het dagelijks meer bevolkt wordende gehucht Slagharen en zulks op eene daartoe geschikte plaats aan of omtrent de Dedemsvaart achter om de buurtschap Lutten in zodanige nabijheid derzelve, dat dan ook voegzaam door de kinderen van hen die ter opgedachte marken van Heemse en Collendoorn woonen kan worden bezocht”.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, d.d. 17 maart 1857:
“Ambt Hardenbergh, 13 maart. Naar men verneemt bestaat thans het plan dat voor den 15 april a.s. de nieuwe school aan de Dedemsvaart onder deze gemeente zal worden uitbesteed. In eene lang gevoelde behoefte zal alzoo spoedig voorzien worden”.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, d.d. 27 maart 1857: 
“Aanbesteding. Het gemeente-bestuur van Ambt Hardenbergh zal op donderdag den 2 april aanstaande, des middags ten 12 ure, ten huize van A. ten Kate aan het Jaaghuis, in het openbaar doen aanbesteden: Het bouwen van een nieuw schoollokaal aan de Dedemsvaart onder Lutten, met bijlevering van de noodige materialen. Bestek en teekening liggen ter visie op het gemeentehuis te Hardenbergh, terwijl aanwijzing zal worden gedaan door A. ten Kate voornoemd. Hardenbergh, 18 maart 1857”.

Naarmate Lutten groeide, werd ook de behoefte aan een school groter. Ds. G.A. Fijnvandraat diende bij de gemeente namens de bevolking een verzoek in tot stichting van een openbare school, hetgeen in 1856 werd toegestaan. De aankoop van grond voor de school had wat voeten in de aarde. De buurman van de toekomstige school maakte bezwaar tegen de bouw wegens vermeende waardevermindering van zijn grond. Het werd echter opgelost en halverwege 1857 werd begonnen met de bouw. De school werd geopend op 11 januari 1858.
 

De school stond in 1859 op perceel M-15.

In de vijftiger jaren liep het leerlingenaantal terug, waardoor de openbare school in de gevarenzone kwam. De school werd in stand gehouden en gemoderniseerd. In 1969 kreeg de school een naam: De Baanbreker. In 1983 was het feest, toen de school 125 jaar bestond. Het jaar daarop kwam de school weer in gevaar, maar ook nu weer werd ten gunste van de school beslist door de gemeente. De school werd zelfs uitgebreid en verbouwd in 1989. Vijf jaar later moest de gemeente zich buigen over het onderwijs in de buurtschappen. Het resultaat was – om de scholen te laten voortbestaan – dat Lutten en Slagharen fuseerden tot een school met drie locaties. Dat betekende ook een nieuwe naam: Openbare basisschool
Noorderkring.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.