Holtheme

Geschiedenis van de openbare lagere scholen in Holtheme

In 1846 sprake van een bouwvallige school in Holtheme en verzoek om nieuwbouw voor de buurtschappen Holtheme en Den Velde.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, d.d. 26 januari 1847: 
“Het gemeentebestuur van Gramsbergen zal onder nadere approbatie van heeren Gedeputeerde Staten op woensdag den 17den februarij 1847, des voordemiddags te tien uren, ten huize van den kastelein J. Haandrikman, publiek aanbesteden: Het bouwen eener nieuwe school in de buurtschap Holtheme, met de leverantie van alle de daartoe benoodigde materialen. Gramsbergen, den 18 januarij 1847. De burgemeester van Gramsbergen, W. Swam”.

In maart 1849 kreeg het gemeentebestuur van Gramsbergen een subsidie toegezegd van koning Willem II voor de nieuwbouw van een school te Holtheme, maar dat werd niet gerealiseerd. In 1859 was de school, staande op den Esch, al opgeheven.

Het schooltje te Holtheme, op kadastraal minuutplan 1832.

In 1900 werd gesproken over het oude schoolgebouw te Holtheme dat zou kunnen worden ingericht als noodhospitaal voor opvang van zieken en gewonden in oorlogstijd. Het lag vijf minuten van de kunstweg Gramsbergen-Coevorden en bestond uit een gebouw van één verdieping met twee halve deuren en twee grote vensters, geschikt voor 12 bedden.