Priesterfeest te Slagharen.

Op zondag 18 augustus 1935, vandaag precies 80 jaar geleden, werd onder grote belangstelling het gouden priesterfeest gevierd van pastoor Gerardus Vergouw. De jubilaris droeg ’s ochtends de plechtige hoogmis op in het bijzijn van burgemeester Weitkamp. Deze ging in het kort na wat pastoor Vergouw in al die jaren voor zijn parochianen had betekend en bracht hem daarvoor dank.

Een maand eerder al, op 16 juli, schreef het Dagblad van het Oosten over de aanstaande feestelijkheden:
“Rooms-katholieke kerk Slagharen wil zijn pastoor hulde brengen. Spontaan initiatief uit de burgerij. Het is ongetwijfeld een spontane uiting van de groote achting die pastoor Vergouw in onze plaats heeft verworven, nu geheel Slagharen – zoowel Katholieken als Protestanten – zich opmaakt om hem hulde te brengen. Een niet-Katholiek heeft voor deze volkshulde bet initiatief genomen en een compliment van onze plaatsgenooten heeft de heer Benthem daarmede ongetwijfeld verdiend. Rustig heeft deze in zijn eentje een bezoek aan pastoor Vergouw gebracht en de gewenschte mededeeling gekregen dat hij geen bezwaar zou maken tegen eenige feestelijkheden, mits die bleven binnen de grenzen die Zijn Eerwaarde in korte trekken uitstippelde. Zoo maakt Slagharen zich algemeen op om met pastoor Vergouw te herdenken, dat het op 16 augustus 50 jaren is geleden dat hij tot priester werd gewijd. Het grootste deel van zijn krachten heeft de hoogbejaarde priester gegeven in het belang van zijn parochie hier ter plaatse en de liefde en toewijding die hij daarbij aan den dag legde, maakt de beoogde hulde alleszins verklaarbaar. Pastoor Vergouw is een man, die strakke, somtijds scherpe lijnen volgt, doch wiens handelwijze tevens toont dat hij dit doet volgens de innigste overtuiging van zijn hart. Teneinde voort te werken aan de plannen tot feestelijke herdenking van genoemde priesterwijding had vrijdagavond een vergadering plaats van Kerk- en Armbestuur van de plaatselijke parochie en het bestuur van de eenige dagen geleden ingestelde feestcommissie. De vergadering, die plaats vond in het café de Boer, werd gepresideerd door Kapelaan Meurs. Besloten werd de kerkelijke feesten te houden op zondag 18 augustus, terwijl de plaatselijke feesten dan gehouden kunnen worden op dinsdag 20 augustus. De plannen zullen nog nader moeten worden uitgewerkt, maar het ligt wel in de bedoeling om pastoor Vergouw hier uit te noodigen, waar de burgerij dan in de gelegenheid kan worden gesteld om den jubilaris te huldigen. Ook van de zijde van de scholen bestaan plannen om aan de hulde van den pastoor mede te werken.”

Vergouw was in 1904 door de aartsbisschop van Utrecht benoemd tot pastoor te Slagharen. Bij zijn 35-jarig ambtsjubileum in 1920 schreef het ‘Nieuwsblad van het Noorden’ onder andere:

“In de eerste toespraak, die de jubilaris voor 35 jaren voor zijn parochianen hield, bepaalde hij de aanwezigen bij de woorden: „Geld of goederen heb ik niet, maar wat ik heb zal ik u geven”. Dat dat geen ijdele woorden geweest zijn, getuigen de armen en minder bedeelden in de parochie tot wien de pastoor zich het meest voelt aangetrokken. Hoeveel kommer en zorgen door de pastoor zijn opgeheven, weten alleen zij die er onder gebukt gingen. Ook vele niet-katholieken komen om raad of daad bij den pastoor en ook deze bevolkingsgroep draagt den pastoor een warm hart toe.”

Het dagblad ‘De Tijd’ schreef op 26 februari 1940:
“Pastoor G. Vergouw overleden. De parochie Slagharen verliest een toegewijd herder. Gisterenavond om half acht is de zeereerwaarde heer G. Vergouw, pastoor te Slagharen, in den ouderdom van 79 jaar overleden. Met dezen pastoor, die ruim 40 van zijn priesterjaren te Slagharen doorbracht, is een parochieherder heengegaan die een leven van groote verdienste achter zich heeft. Zijn sterven beteekent een onherstelbaar verlies voor Slagharen. Pastoor Vergouw werd geboren te Cabauw den 28en februari 1861. Na zijn studie voltooid te hebben te Culemborg en Rijsenburg, werd hij priester gewijd door Mgr. Sniekers op 16 augustus 1885. Na achtereenvolgens kapelaan te zijn geweest te Lettele, Beesd, Naarden en Abcoude, werd zijn eerwaarde op 2 februari 1904 benoemd tot pastoor te Slagharen. Slagharen is een onderdeel der gemeente Ambt-Hardenberg, die voor het grootste gedeelte bestaat uit arbeiders, die oorspronkelijk leefden van turfgraven. Op initiatief van pastoor Vergouw werd al spoedig de St. Elisabethsvereeniging opgericht. Door zijn toedoen werd in 1905 de parochiekerk met twee vleugels uitgebreid. Het katholieke onderwijs heeft ook zeer veel aan dezen pastoor te danken. Op zijn initiatief werd een bijzondere lagere school opgericht, later uitgebreid met een Muloschool voor jongens en meisjes. In 1932 werd een R.K. Jongensschool opgericht; voorts bevorderde pastoor Vergouw dat een afdeeling tot stand kwam van den A.B.T.B., dat een R.K. sportvereeniging werd gesticht, de E.M.S. Verder steunde hij het bibliotheekwezen en tal van vereenigingen, die het welzijn van zijn parochie bevorderden. In alles ging de pastoor zijn parochie voor en gaf hij steun door zijn voorbeeld, waarbij de zieken en armen het meest gebaat waren. Voor dit alles zal Slagharen zijn pastoor dankbaar blijven gedenken. Bij gelegenheid van zijn 50-jarig priesterfeest verleende H.M de Koningin hem de onderscheiding van Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Donderdag wordt de beminde herder ten grave gedragen. God geve hem spoedig het loon voor al zijn arbeid. Hij ruste in vrede.”

Op zondag 25 februari 1940 overleed de 79-jarige pastoor Gerardus Vergouw. Vier dagen later werd hij begraven in een grafkelder op het rooms-katholieke kerkhof te Slagharen. In het Gemeentearchief van Roermond wordt nog een bidprentje bewaard van pastoor Vergouw. Hij werd opgevolgd door pastoor Bos. Vele decennia later, op 28 april 1970, besloot de raad van de gemeente Hardenberg de straatnaam ‘Vergouwlaan’ vast te stellen voor de verbindingsweg tussen de Herenstraat en de Dokter Willemslaan in Slagharen. En sinds 2013 prijkt de naam ‘Vergouwstate’ op het appartementencomplex op de hoek van de Herenstraat en de Vergouwlaan.

2 reacties op Priesterfeest te Slagharen.

  1. Hallo Margreet, mijn vader Dries Timmerman is vroeger koster geweest bij pastoor Vergouw. Jouw tante Annie woonde denk ik schuin tegenover de kerk en zal mijn vader misschien gekend hebben. Hij was koster samen De Gooier. Mijn vader is in 1928 getrouwd met Bertha Weekamp en zijn toen in Beerzerveld gaan wonen. Misschien kan je tante Annie zich daar nog iets van herinneren? Groetjes Wim Timmerman.

  2. Ik ben nu op bezoek bij mijn tante annie geboren te slagharen zij is nu 98 jaar en heeft pastoor vergouw lang meegemaakt . Zij is geboren als annie spijker woont nu te Leiderdorp . Ze hadden vroeger een café annex slagerij aan de herenstraat. Margreet Karel nicht van tante Annie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.