Auteur: SHP

Geschiedenis van Hardenberg, Overijssel, Nederland

De professor Waterinkschool geopend.

Op 8 januari 1968 opende de Prof. Waterinkschool voor buitengewoon lager onderwijs voor het eerst haar deuren. Het lukte maar net, want het viel tegen om het vereiste aantal leerlingen te krijgen. Men begon in de oude, afgekeurde school aan de Stationsstraat. Het gebouw was echt niet veel: drie lokalen en een gang. Er waren […]

Felicitatie t.g.v. het huwelijk van prinses Juliana met prins Bernhard.

Op 7 januari 1937 werd dit bericht verzonden op het telegraaf- annex postkantoor in Hardenberg. Het werd verzonden door het gemeentebestuur van Stad Hardenberg, gericht aan koningin Wilhelmina in Den Haag. In het telegram feliciteerde het stadsbestuur de koningin met het huwelijk van prinses Juliana met prins Bernhard dat die dag kerkelijk werd ingezegend in […]

Brand in Baalder.

De ‘Vriesche courant’ van 16 januari 1809 meldde: “Hardenbergh, den 8 januarij. Gepasseerde vrijdagnacht den zesden dezer om half 12 uuren trof den bouwman Gerrit Evertz of Reinders te Baalder en zijn gezin een droevig ongeluk. Zijne voor twee jaaren nieuw opgetimmerde woning brandde in weinig tijds, met al den daarin zijnde voorraad van koorn […]

Kleuterschool geopend in Welgelegen.

Het Salland’s Volksblad schreef enkele dagen later: Een groot aantal dames en heren had maandagavond de kou getrotseerd om aanwezig te zijn bij de officiële opening van de chr. kleuterschool, welke tijdelijk is ondergebracht in ‘Welgelegen’. Weinig zal de oude douairière, die als oudste inwoonster dezer gemeente overleed, vermoed hebben dat na haar heengaan deze […]

De gemeentereiniging.

Vanaf 1 januari 1924 begon de gemeente Stad Hardenberg met georganiseerde gemeentereiniging. Voortaan zou elke donderdag van huis tot huis ‘asch, vuilnis en fecaliën’ worden opgehaald. Er was specifiek voor dit doel een nieuwe ambtenaar aangesteld, de gemeentereiniger, op een jaarwedde van 900 gulden.

De laatste witte muts.

Op 26 december 1967 overleed de laatste inwoonster van Lutten die een ‘witte muts’ droeg in het dorp. Het was Geertruida (Trui) Veneman-Geertman. Het Noord-Oosten schreef enige tijd later: “Een bekend figuur uit ons dorp (Lutten) overleed op 82-jarige leeftijd. Het was mevr. Veneman-Geertman die nog altijd draagster was van een witte muts, zowel door […]

Nieuwe ‘armenzorg’.

In het Deventer Dagblad van 7 december 1885 lezen we: “Hardenberg, 4 dec. Heden werd alhier door eenige ingezetenen eene vergadering gehouden ter bespreking om gedurende de wintermaanden mondbehoeften te verschaffen aan behoeftigen dezer gemeente, die niet zoo zeer tot de gewone bedeelden behooren. Op voorstel van onzen burgemeester is eene commissie benoemd bestaande uit […]

Huwelijkstraditie.

Deze bijzondere foto is gemaakt op 20 december 1959 ten tijde van het huwelijk van advocaat jonkheer H.Ph.J. Quarles van Ufford en mw. E.M.A. baronesse Voerst van Lynden Volgens oud Drents gebruik worden door het bruidspaar centen gestrooid die door de omstanders worden opgeraapt.

Verkoop Erfgenamenslag op het Rheezerveen.

In het ‘vrijwillig rechterlijk archief’ van het vroegere Schoutambt Hardenberg wordt een akte bewaard van 14 december 1712, vandaag precies 305 jaar geleden. In die akte beschrijft schout Johan Molckenbour hoe op 22 februari van dat jaar de openbare verkoop heeft plaats gevonden van ‘een seker opgaande stuck veens’ op het Rheezerveen. De verkopende partij […]

Volgende pagina »