Auteur: SHP

Geschiedenis van Hardenberg, Overijssel, Nederland

Een gereformeerde kerk te Bruchterveld.

De Vroomshoopsche Courant van 13 mei 1932 meldde: Zoals we reeds kort meldden, heeft de eerste steenlegging der gereformeerde kerk te Bruchterveld plaats gevonden. Ds. Verrij hield daarbij de volgende rede: “Broeders en zusters van de nog jeugdige gereformeerde kerk te Bruchterveld! Het is inderdaad een feit van niet onbeduidende betekenis, dat we hier zijn […]

De vroedvrouw verdient 50 gulden per jaar.

Op 12 mei 1778 werd door de burgemeesters van Hardenberg, op voordracht van de gezworen gemeente, ingestemd met het toekennen van een jaarlijks traktement van 50 gulden aan de vroedvrouw Willemina Hubers. Deze toekenning werd door stadssecretaris Jacobus van Riemsdijk genoteerd in het resolutieboek. Dat boek is bewaard gebleven in het archief van de stad […]

Aansluiting van de Dedemsvaart op de Vecht bij Ane.

Een bijzondere situatieschets uit het archief van de voormalige gemeente Gramsbergen. Dit kaartje werd in 1829 getekend toen men plannen maakte voor de aansluiting van de nieuw gegraven Dedemsvaart met de rivier de Vecht, ter hoogte van de buurtschap Ane. Het kaartje was gemaakt door de hoofdingenieur van de Provinciale Waterstaat, de heer H.G. Beijerink, […]

Over het ‘Schuldink’ op ’t Hag te Ane.

  Zo af en toe laten we onze lezers kennismaken met het grote project dat zich momenteel ‘achter de schermen afspeelt’ van de Stichting Historische Projecten Hardenberg. Het project heet ‘oude erven en huisplaatsen’ en betreft het verzamelen van allerhande informatie over oude boerderijen en erven in de voormalige gemeenten Ambt Hardenberg en Gramsbergen. Recent […]

Nieuwe leerkracht in Radewijk.

Van een van onze ‘volgers’ ontvingen we dit prachtige briefje, gedateerd 3 mei 1912. Het briefje is geschreven door de toenmalige burgemeester van Ambt Hardenberg, Willem Hendrik de Chalmot. Hij schrijft dat mej. J.F.W. Thiel door de gemeenteraad met algemene stemmen was benoemd als onderwijzeres aan de school in Radewijk. Mejuffrouw Jacoba Frederike Wilhelmine Thiel […]

Burgemeester van Oorschot geïnstalleerd.

Het Twentsch dagblad Tubantia van 23 april 1941 meldde: “Gisteren werd de nieuwe burgemeester van Hardenberg, Van Oorschot geïnstalleerd. V.l.n.r.: Mr. J.A.M. van Oorschot met echtgenote en dochter, A.P.R.C. baron van der Borch van Verwolde (burgemeester van Holten), de burgemeester van Hellendoorn Ed. C. Witschey, de burgemeester van Gramsbergen mr. S.W.A. baron van Voerst van […]

De aanleg van de Zwanenvijver.

In de Vechtstreek van 21 april 1934 werd geschreven over de aanleg van de Zwanevijver (of Bloedvijver) in de Staatsbossen: “Natuurschoonheden en geweldige werken in eigen omgeving zijn vaak heel erg onbekend. Dat de geweldige werken in het Staatsboschbeheer, welker gronden men vindt langs den weg van Heemse naar Ommen, sedert de laatste jaren zulk […]

Bezoek aan de collectie Jan Six in Amsterdam.

Gisteren hebben we met het – bijna voltallig – bestuur van de Stichting Historische Projecten Hardenberg een bezoek gebracht aan de Collectie Six in Amsterdam. Het geweldige boek van Geert Mak, ‘de levens van Jan Six’, was de aanleiding. Bijna driekwart jaar geleden al hadden we gereserveerd en nu was eindelijk het moment daar. De […]

Goud in de bodem te Heemse!

De Zwolsche Courant van 20 april 1849 meldde: Goudzoekers Naar Californie! Naar Californie! Gij allen, die begeerig zijt naar goud, want daar kunt gij het in overvloed vinden en van een zuiver gehalte. Maar neen! Begeeft u niet naar Californie, welligt moet gij, evenals zoo velen reeds is overkomen, of uitgeput van honger en vermoeijenis […]

Volgende pagina »